Search for more Public Notices in your area
Planning

sir ddinbych denbighshire County Council

Notice ID: NWA0632063

Notice effective from
23rd May 2018 to 22nd June 2018

sir ddinbych denbighshire County Council


RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 03/2018/0392 - 6 Fairway View, Ffordd Bryn Dethol, Llangollen - Codi estyniad ochr i'r annedd.
MD - Rhif cais 08/2018/0280 - Tir gyferbyr, i Bryn Gwynt, Ffordd Llandrillo, Cynwyd, Corwen - Datblygu 0.49 ha o dir trwy godi 14 tai, adeiladu mynedfa gerbydol newydd a gwaith cysylltiedig (cais amlinellol gan gynnwys mynediad, gosodiad a graddfa).
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 03/2018/0392 - 6 Fairway View, Bryn Dethol Road, Llangollen -Erection of side extension to dwelling.
MD - Application No. 08/2018/0280 - Land adjacent to Bryn Gwynt, Llandrillo Road, Cynwyd, Corwen - Development of 0.49 ha of land by the erection of 14 no. dwellings, construction of a new vehicular access and associated works (outline application including access, layout and scale).
LB-Application No. 01/2018/0455 - 26 High Street, Denbigh - Installation of new signs (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 23 May 2018 until 13 June 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 13 June 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
LB - Rhif cais 01/201 8/0455 - 26 Stryd Fawr, Dinbych - Gosod arwyddion newydd (Cais Adeilad rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 23 Mai 201 8 tan 13 Mehefin 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 13 Mehefin 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0632063.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices