Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORPER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 Wrexham County Borough Council (FOURTH AVENUE TO OAK TREE AVENUE. LLAY. PUBLIC FOOTPATH 1706) TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORPER 2021

Notice ID: WAR2228847

Notice effective from
15th October 2021 to 14th November 2021

RHYBUDD 0 WNEUD GORCHYMYN ADRAN14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD1984 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (0 RODFA PEPWAR I RODFA'R DDERWEN. LLAI f LLWYBR TROED CYHOEDDUS17061 GORCHYMYN RHEOLI TRAFFIG PROS PRO 2021
Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, fel y'i diwygiwyd, er mwyn cau Llwybr Troed 1706 dros dro, yn dechrau o'r tir oddi ar Rodfa Chwech, Llai (y tu 61 i Dir y Capel, y Cynllun Tai Gwarchod yn Llai) SJ 3320 5569 ac yn mynd i'r gorllewin yn gyffredinol am oddeutu 15 metr at y gyffordd 3 Rhodfa Pedwar i Rodfa'r Dderwen, Llai, llwybr troed 1709 ar Rodfa'r Dderwen yn SJ 3321 5568.
Mae angen cau'r llwybr er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel wrth i waith adeiladu fynd yn ei flaen. Mae'r ffordd arall yn dechrau rhwng Rhodfa Pedwar a Rhodfa'r Dderwen, Llai, llwybr troed 1706, wrth y gyffordd § Rhodfa Chwech yn SJ 3326 5565 ac yn mynd i'r gogledd ddwyrain yn gyffredinol am oddeutu 50 metr at y gyffordd § Choedlan Dau yn SJ 3328 5569 ac yna i'r gogledd orllewin yn gyffredinol ar hyd Coedlan Dau am oddeutu 147 metr at y gyffordd 3 Choedlan Pedwar yn SJ 3316 5578 ac yna i'r de orllewin am oddeutu 67 metr at y gyffordd i Choedlan Pedwar i Rodfa'r Dderwen, Llai, llwybr troed 1708 yn SJ 3312 5572.
i
Daw'r Gorchymyn i rym ar 08 Tachwedd 2021 a bydd yn dal mewn grym am gyfnod o chwe mis, onl chwblheir y gwaith yn gynt, ond am ddim mwy na chwe mis.
Dyddiedig y 12 diwrnod hwn o Hydref 2021
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol Adran Cludiant, De Ffordd yr Abaty YstSd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL113AY
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch 3: Sean Hanratty, Uwch Swyddog y Map Diffjniol Ff6n: 01978 729761

Sean.hanratty@wrexham.gov.uk


NOTICE OF MAKING OF AN ORPER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 Wrexham County Borough Council (FOURTH AVENUE TO OAK TREE AVENUE. LLAY. PUBLIC FOOTPATH 1706) TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORPER 2021
Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council intends to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, the effect of which will be to temporarily close Footpath 1706 commencing from land off Sixth Avenue, Llay (rear of Tir y Capel, Sheltered Housing Scheme, Llay) SJ 3320 5569 and continuing generally west for approximately 15 metres to its junction with Fourth Avenue to Oak Tree Avenue, Llay, footpath 1709 on Oak Tree Avenue at SJ 3321 5568.
The reason for the closure is to maintain public safety during construction works. The alternative routes commences from Fourth Avenue to Oak Tree Avenue, Llay, footpath 1706 at Its junction with Sixth Avenue at SJ 3326 5565 and continues generally north east for approximately 50 metres to its junction with Second Avenue at SJ 3328 5569 then generally north west along Second Avenue for approximately 147 metres to its junction with Fourth Avenue at SJ 3316 5578 and then south west for approximately 67 metres to the junction with Fourth Avenue to Oak Tree Avenue, Llay, footpath 1708 at SJ 3312 5572.
The order will come into force on 8 November 2021 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months.
Dated this day of 12 October 2021
Darren Williams, Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL113AY
For further Information, please contact; Sean Hanratty, Senior Definitive Map Officer Tel: 01978 729761 Sean.hanratty@wrexham,gov.uk

Attachments

WAR2228847.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices