Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2225012

Notice effective from
12th October 2021 to 11th November 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 03/11/21 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Ffbrdd Barter, Hightown, Wrecsam o'i chyffordd 3 Ffordd y Gwerthwr i gyfeiriad y dwyrain am bellter o B6m: a Gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd y Gwerthwr, Hightown, Wrecsam o'i chyffordd a" Ffordd Melin y Brenin i gyfeiriad y de am bellter o 143m i'w chyffordd 3 Llys Collins er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.

a"

Nid oes llwybrau amgen i gerbydau y mae hyn yn effeithio arnynt gan fod y ddwy ffordd yn rhan o ffordd bengaead. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 9 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis, Dyddiedig 12/10/21.

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 03/11/21 prohibiting any vehicle from using that length of Barter Road, Hightown, Wrexham from its junction with Monger Road in a E. direction for a distance of 86m; and; Prohibiting any vehicle from using that length of Monger Road, Hightown, Wrexham from its junction with Kingsmills Road in a S. direction for a distance of 143m to its junction with Collins Court to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

There are no alternative routes for vehicles affected by the closure as both roads are part of a cul-de-sac. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 9 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 12/10/21.

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2225012.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices