Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2222744

Notice effective from
8th October 2021 to 7th November 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2021/0948 Swyddfa Cyngor ar Bopeth, 35 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL111BT
Gosod Ffenestri Newydd 0 Fewn Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2021/0948 Citizen Advice Bureau, 35 Grosvenor Road, Wrexham, LL111BT
Installation Of Replacement Windows Within Grosvenor Road conservation Area
Gellwch archwlllo'r celsladau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arghvydd, Wrecsam, LLii 1LG. Oa dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111 AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham40v.uk

cyn 27.10.2021

@wrexham40v


Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
You may view the above applications on

www.wrexriam.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LLii 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LLII 1AY or email: planning_admin@

wrexhawrexham.gov.uk

before 27.10.2021.
1
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2222744.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices