Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2221371

Notice effective from
8th October 2021 to 7th November 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1964 a fydd mewn grym o 11/10/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r man honno o Ffordd Gwernygaseg, y Mwynglawdd, Wrecsam o'i chyffordd a Ffordd Glanhelyg i gyfeiriad y gogledd am bellter o 580m at y gyffordd gyda Ffordd y Mwynglawdd er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y Ihwybr amgen i gerbydau a efferthir o gau'r ffordd yn mynd ar hyd Ffordd y Mwynglawdd, Ffordd Rhuthun a Ffordd Gwemygaseg a bydd arwyddlon i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
os
Dyddiedig 08/10/21.
Darren Williams - Prif Swyddog
Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 11/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of Gwemygaseg Road, Minera, Wrexham from its junction with Willow Bank Road in a N. direction for a distance of 580m to its junction with Minera Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Minera Road, Ruthin Road and Gwemygaseg Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 08/10/21.
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR2221371.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices