Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2217075

Notice effective from
4th October 2021 to 3rd November 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2021/0933 Linden, 3 Ffordd Bath, Wrecsam, LL13 7PN. Adleoli Ac Addasiadau I Sied Sy*n Bod Eisoes (Ol-WeithredoJ]
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrtfennu at Cyngor Bwrdeistref Slrol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111 AY neu e-bostlwch

plannlng_admln@wrexham40v.uk

cyn 27.10.2021.
LL11

@wrexham40v


Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2021/0933 Linden, 3 Bath Road, Wrexham, LL13 7PN. Re-Siting And Alterations To Existing Shed (Retrospective)
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email:

plannlng_admlnigiwrexham.gov.uk

before 27.10.2021.
We welcome correspondence in Welsh, We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2217075.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices