Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2216056

Notice effective from
1st October 2021 to 31st October 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Ad ran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 06/10/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno

0 Ffbrdd Moss, Moss Wrecsam o'i chyffordd 3 Ffordd BrynhyfrydFfbrdd Moss, Moss Wrecsam o'i chyffordd 3 Ffordd Brynhyfryd

1 gyfeiriad y gogledd am bellter o 910m i'w chyffordd 3 Moss Hill er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ary ffbrdd.Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd San Steffan, Ffordd Wrecsam, Ffordd Gatewen, Ffordd y Bers, Ffordd yr Wyddgrug, cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug a Ffordd Brynhyfryd a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 01/10/21.

Darren Williams- Prif Swyddog Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 06/10/21 prohibiting any vehicle from using that length of Moss Road, Moss, Wrexham from its junction with Summerhill Road in a N. direction for a distance of 910m. to its junction with Moss Hill to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Westminster Road, Wrexham Road, Gatewen Road, Berse Road, Mold Road and Mold Road interchange and Sumerhill Road which will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 01/10/21.

Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2216056.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices