Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORPER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: WAR2214306

Notice effective from
30th September 2021 to 30th October 2021

RHYBUDD 0 WNEUD GORCHYMYN ADRAN14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD1984 CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM (LLWYBRAU CYHOEDPUS10 ac 11 MERFFORDD. a LLWYBRAU CYHOEDDUS 35 a 36 BURTON) GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR PROS PRO 2021
Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wrth weithredu ei bwerau o dan adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, wedi gwneud gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw berson rhag defnyddio ar hyd y llwybrau troed canlynol: Llwybr Troed 10 Merffbrdd o'r gyffordd a"r A483 yn SJ 3565 5638 i'r gogledd orllewin am oddeutu 75 metr i'r gyffordd 3 Llwybr Troed 35 Burton yn SJ 3562 5644.
Llwybr Troed 11 Merffordd o'r gyffordd 3'r A483 yn SJ 3565 5638 i'r gogledd ddwyrain am oddeutu 265 metr i'r gyffordd S Llwybr Troed 36 Burton yn SJ 3576 5662.
Llwybr Troed 35 Burton o'r gyffordd a Llwybr Troed 10 Merffordd yn SJ 3562 5664 i'r gogledd orllewin am oddeutu 670 metr, gan groesi'r afon a chwrdd S'r B5102 Ffordd Llai yn fferm Yew Tree yn SJ 3522 5694. Llwybr Troed 36 Burton o'r gyffordd S Llwybr Troed 11 Merffordd yn SJ 3576 5662 i'r gogledd ddwyrain am oddeutu 330 metr i'r B5102 Ffordd Llai yn SJ 35825695.
Mae angen cau'r llwybrau er mwyn gwneud gwaith ar neu wrth ymyl y llwybrau troed.
Mid oes unrhyw Iwybr amgen. Daw'r Gorchymyn i rym ar 04 Hydref 2021 a bydd mewn grym am chwe mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt.
Dyddiedig 29 Medi 2021.
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol Adran Cludiant, De Ffordd yr Abaty, YstSd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam LL1 13AY.
NOTICE OF MAKING OF AN ORPER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL (MARFORD PUBLIC FOOTPATHS 10 and 11. BURTON PUBLIC FOOTPATHS 35 and 38 (part)) TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2021
Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council in exercise of its powers under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 has made an order which prohibits any person from proceeding along the following footpaths:
Marford footpath 10 from its junction with the A483 at SJ 3565 5638 and
continuing generally north west for approximately 75 metres to its
junction with Burton footpath 35 at SJ 3562 5644.
Marford footpath 11 from its junction with the A483 at SJ 3565 5638 and
continuing generally north east for approximately 265 metres to its
junction with Burton footpath 36 at SJ 3576 5662.
Burton footpath 35 commencing from its junction with Marford footpath
10 at SJ 3562 5664 and continuing generally north west for approximately 670 metres, crossing the river and meeting the B5102 Llay Road at Yew Tree Farm at SJ 3522 5694

Burton footpath 36 commencing from its junction with Marford footpath
11 at SJ 3576 5662 and continuing generally north east for approximately 330 metres to meet the B5102 Uay Road at SJ 3582 5695.

The reason for the closures is because works are proposed to be executed on or near to the footpaths.
There are no suitable alternative routes. The Order will come into force on 04 October 2021 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months.
Dated this 29 day of September 2021. Darren Williams, Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL11 3AY.

Attachments

WAR2214306.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices