Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2210814

Notice effective from
27th September 2021 to 27th October 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0913 7 Sundome, Overton, Wrecsam LL13 OEB

Gosod Paneli Solar ArY To (0 Fewn Ardal Erthygl 4)

Gellwch archwilioV ceisiadau uchod ar

www.wraxham.gov.uk/plans

nau yn Galw Wrecsam, 16 StrytyrArglwydd, Wrecsam, LL111LG. Osdymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY nan a-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 20.10.2021 Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb I unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0913 7 Sundorne, Overton, Wrexham, LL13 OEB

Installation Of Solar Panels On Roof (Within Article 4 Area)

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. Ifyouwishto make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 20.10.2021 We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2210814.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices