Search for more Public Notices in your area
Licensing

PUBLIC NOTICE IN RESPECT OF THE INTRODUCTION OF AN ADDITIONAL LICENSING SCHEME FOR HOUSES IN MULTIPLE OCCUPATION

Notice ID: WAR2209020

Notice effective from
27th September 2021 to 27th October 2021

HYSBYSIAD CYHOEDDUS MEWN PERTHYNAS

A CHYFLWYNO CYNLLUN TRWYDDEDU YCHWANEGOL TAI AMLFEDDIANNAETH YM MWRDEISTREF SIROL WRECSAM Cyhoeddlr y dynodlad hwn yn unol ag Adrannau 56 i 60 o Ddeddf Tai 2004 a Rheoliad 9 o Reoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006. Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi dynodi cynllun trwyddedu ychwanegol mewn perthynas a thai amlfeddiannaeth. Mae'r dynodiad hwn yn berthnasol i ardal gyfan Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Yr enw ar y dynodiad hwn fydd "Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022'. Gwnaed y dynodiad yng Nghyfarfod Bwrdd Gweithredol y Cyngor ar 21 Medi 2021. Nid oedd angen cadarnhau'r dynodiad. Mae'r Gymeradwyaeth Gyffredinol o dan Ddeddf Tai 2004 (Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth) (Cymru) - Cymeradwyaeth Gyffredinol 2007, a ddaeth i rym ar 13 Mawrth 2007, yn berthnasol i'r dynodiad hwn. Bydd y dynodiad yn weithredol o 1 lonawr 2022 ac, oni bai ei fod wedi'i ddirymu ymlaen Haw, bydd yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2026. Mae'r dynodiad yn berthnasol i bob Ty Amlfeddiannaeth yn y Fwrdeistref Sirol oni bai am y rhai sydd wedi'u heithrio gan adrannau perthnasol Deddf Tai 2004. Dylai unrhyw landlord, unigolyn sy'n rheoli/gosod neu denant yn y Fwrdeistref Sirol ofyn am gyngor gan dim lechyd yr Amgylchedd a Safonau Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i wirio a yw'r dynodiad yn effeithio ar eu heiddo. O dan Adran 72(1) Deddf Tai 2004, mae unigolyn yn cyflawni trosedd os oes gan yr unigolyn hwnnw reolaeth ar Dy Amlfeddiannaeth y mae'n ofynnol ei drwyddedu ond nad yw wedi'i drwyddedu. Mae unigolyn sy'n cyflawni trosedd

0 dan yr adran hon yn atebol i gollfarn ddiannoddan yr adran hon yn atebol i gollfarn ddiannod

1 ddirwy ddiderfyn (hyd at £20,000 gynt). Yn ogystal, efallai y bydd yn ofynnol i'r unigolyn hwnnw ad-dalu hyd at 12 mis o rent a gasglwyd yn ystod y cyfnod y bu'r eiddo heb ei drwyddedu. Er mwyn i gais gael ei ystyried, rhaid darparu manylion rhagnodedig a rhaid cynnwys y ffi drwyddedu. I wneud cais am drwydded neuam gyngor cyffredinol, cysylltwch & Safonau Tai (rhan o dim lechyd yr Amgylchedd a Safonau Tai), Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 16 Stryt Yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG Ff6n (01978) 292040

E-bost:

healthandHousing@wrexham.gov.uk

. Mae copi o'r dynodiad ar gael i'r cyhoedd ei archwilio yn y Dderbynfa, Canolfan Gyswllt Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1 LG (ffoniwch ymlaen Haw rhag ofn bod y ganolfan gyswllt yn dal ar gau oherwydd cyfyngiadau'r pandemig). Mae'r wybodaeth hon hefyd ar gael ar wefan y Cyngor :-

https://www.wrecsam.gov.uk/

service/trwyddedu-rheoli-tai-amlfeddiannaeth-tta

PUBLIC NOTICE IN RESPECT OF THE INTRODUCTION OF AN ADDITIONAL LICENSING SCHEME FOR HOUSES IN MULTIPLE OCCUPATION

IN THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM This designation is published in accordance with Sections 56 to 60 of the Housing Act 2004 and Regulation 9 of the Licensing and Management ol Houses in Multiple Occupation and Other Houses (Miscellaneous Provisions)(Wales) Regulations 2006. Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council has made a designation of an additional licensing scheme in respect of houses in multiple occupation (HMOs). The designation applies to the whole area of the County Borough of Wrexham. This designation will be known as the "Wrexham County Borough Council Additional Licensing of Houses in Multiple Occupation Scheme 2022". The designation was made at the Council's Executive Board Meeting on 21" September 2021. The designation was not required to be confirmed. The General Approval under the Housing Act 2004 (Additional HMO Licensing) (Wales) General Approval 2007, which came into force on 13 March 2007, applies to this designation. The designation will be effective from 1st January 2022 and unless revoked beforehand will cease to have effect on 31 December 2026. The designation applies to all Houses in Multiple Occupation within the County Borough except those exempted by the relevant sections of the Housing Act 2004. Any landlord, person managing/letting or tenant within the County Borough should seek advice from Wrexham County Borough Council's Environmental Health and Housing Standards team on whether their property is affected by the designation. Under Section 72(1) of the Housing Act 2004, a person commits an offence if that person is having control of or managing an HMO which is required to be licensed but is not so licensed. A person who commits an offence under this section is liable on summary conviction to an unlimited fine (formerly up to £20,000). In addition that person may be required to repay up to 12 months' rent collected during such time that the property was unlicensed. For an application to be considered it must provide prescribed particulars and must be accompanied by the appropriate licence fee. To request an application for licence or for general advice please contact Housing Standards (part of the Environmental Health & Housing Standards team), Wrexham County Borough Council, 16 Lord Street, Wrexham, LL13 7TU Telephone (01978) 292040 Email:

HealthandHousing@wrexham.gov.uk

. A copy of the designation is available for public inspection at the Reception, Wrexham Contact Centre,16 Lord street, Wrexham LL11 1LG ( please telephone beforehand in case the contact centre is still closed due to pandemic restrictions. This information is also available from the Council's website found at-

https://www.wrexham.gov.uk/service/houses-rnultiple-

occupation-hmo-licensing-and-management

Attachments

WAR2209020.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices