Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH EXTINGUISHMENT ORDER HIGHWAYS ACT 1980. SECTION 118 The Wrexham County Borough Council (Unnumbered Footpath in the Community of Chirk) Public Path Extinguishment Order 2020

Notice ID: WAR2150323

Notice effective from
23rd July 2021 to 22nd August 2021

RHYBUDD CADARNHAU GORCHYMYN
DIDDYMU LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD1980, ADRAN118 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus (Llwybr Troed Anrhifedig yng Nghymuned y Waun) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2020
Ar 19 Awst 2020 cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam y Gorchymyn uchod a wnaed dan adran 118 o Ddeddf Priffyrdd 198Q Effaith y Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd yw diddymu'r llwybr troed cyhoeddus a ddisgrifir yn yr Atodlen isod a'i ddangos ar Fap y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd a Map y Gorchymyn ar gael yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Yr Adain Hawliau Tramwy, Depo Cludiant, De Ffordd yr Abaty, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9PW, a gellir eu gweld yno'n rhad ac am ddim rhwng 9.30am a 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener - dylid ffonio 01978 729761 ymlaen Haw i sicrhau bod swyddog ar gael i gyf Iwyno'r dogfennau. Gellir cael copiau o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn rhad ac am ddim o'r un man.
Daeth y Gorchymyn i rym ar 26 Awst 2020, ond os bydd unrhyw un sydd wedi eu tramgwyddo gan y Gorchymyn ag eisiau herio ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980, fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymfFurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallant, o dan baragraff 2 Atodlen 2 o'r Ddeddf, fel yr ychwanegwyd gan baragraff 5 Atodlen 6 o'r Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos i 23 Gorffennaf 2021.
ATODLEN Holl led y llwybr anrhifedig yng nghymuned y Waun, sy'n dechrau o'r ffin £ thir y rheilffordd ar SJ 2867 4029 ac yn mynd tua'r dwyrain am oddeutu 20 metr ac yna i'r dwyrain-de-ddwyrain am oddeutu 37 drwy ardd eiddo o'r enw The Hollow, i'r ffordd gyhoeddus ar SJ 2872 4027.
Dyddiedig 23 Gorffennaf 2021 Sioned Wyn Davies,
Prif Swyddog Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111AY
NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH EXTINGUISHMENT ORDER HIGHWAYS ACT 1980. SECTION 118 The Wrexham County Borough Council (Unnumbered Footpath in the Community of Chirk) Public Path Extinguishment Order 2020
On 19 August 2020, Wrexham County Borough Council confirmed the above Order made under section 118 of the Highways Act 1980. The effect of the Order as confirmed is to extinguish the public footpath described in the Schedule below and as shown on the Order Map.
A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Offices of Wrexham County Borough Council, Rights of Way Section, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW from 9.30am to 4.30pm, Monday to Friday - please phone 01978 729761 to ensure an officer is available to produce these documents. Copies of the Order and Order Map may be obtained free of charge from the same address,
The Order came into force on 26 August 2020, but if any person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 23 July 2021, make an application to the High Court.
SCHEDULE The full width of the unnumbered footpath in the Community of Chirk commencing from the boundary of the railway land at SJ 2867 4029 and continuing generally east for approximately 20 metres and then east-south-east for approximately 37 metres through the garden of the property known as the Hollow to meet the public road at SJ 2872 4027.
Dated 23 July 2021 Sioned Wyn Davies
Chief Officer Governance and Customer Guildhall, Wrexham, LL111AY

Attachments

WAR2150323.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices