Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2147343

Notice effective from
23rd July 2021 to 22nd August 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 18/08/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o L6n Hullah, Wrecsam, o'i chyffordd 1 Ffordd Holt i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 862m i'w chyffordd I Ffordd Cefn er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Holt, Ffordd Cefn a Lon Hullah a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 4 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt, ac ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 23/07/21,
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 18/08/21 prohibiting any vehicle from using that length of Hullah Lane, Wrexham from its junction with Holt Road in a E. direction for a distance of 862m to its junction with Cefn Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Holt Road, Cefn Road, and Hullah Lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 4 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months, Dated 23/07/21,
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2147343.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices