Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2049348

Notice effective from
9th April 2021 to 9th May 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 12/04/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd yr Eglwys, y Mwynglawdd, Wrecsam, o'i chyffordd 3'r B5426 Ffordd Plas y Mwynglawdd i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o 80m i alluogi Sunbelt Rentals Ltd. i gyrraedd y rhwydwaith uwchben.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Plas y Mwynglawdd, yr A525 Ffordd Rhuthun, B5430 Hen Ffordd, Bwlchgwyn, Ffordd Newydd, Ffordd Isaf a Ffordd-yr-Ysgol a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynedlad I gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

I

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 10 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi el gwblhau, a dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 09/04/21.

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 12/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Church Road, Minera, Wrexham from its junction with B5426 Minera Hall Road in a NW. direction for a distance of 80m to enable Sunbelt Rentals Ltd. to access the overhead network,

The alternative route for vehicles affected by the closure is via Minera Hall Road, A525 Ruthin Road, B5430 Old Road Bwlchgwyn, Ffordd Newydd, Ffordd Isaf and Ffordd-y-Ysgol and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 10 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 09/04/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2049348.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices