Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

Notice ID: WAR2034631

Notice effective from
26th March 2021 to 25th April 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 29/03/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Neuadd y Mwynglawdd, y Mwynglawdd, Wrecsam o'i chyffordd a"r A525 Ffordd Rhuthun i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 650m at y gyffordd gyda Ffordd Newydd er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd yr A525 Ffordd Rhuthun, B5098 Ffordd y Bers, B5098 Ffordd Bersham a'r B5097 Ffordd Bronwylfa a'r B5426 rhwng Legacy a Ffordd Waelod y Mwynglawdd a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 26/03/21
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 29/03/21 prohibiting any vehicle from using that length of Minera Hall Road, Minera, Wrexham from its junction with A525 Ruthin Road in a W. direction for a distance of 650m to its junction with New Street to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via A525 Ruthin Road, B5098 Berse Road, B5098 Bersham Road and B5097 Bronwylfa Road and B5426 between Legacy and Minera Bottom Road will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 26/03/21,
Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2034631.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices