Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1971899

Notice effective from
15th January 2021 to 14th February 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 18/01/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o'r I8n ddienw yn Eglwys Cross, Wrecsam o'i chyffordd S'r A525 yn Eglwys Cross i gyfeiriad y gogledd am bellter o 330m i'r Brook (Mynedfa i'r fferm) gan gynnwys yr adran o fan gerllaw Hully Cottages at y Brook er mwyn galluogi Hafren Dyfrdwy i gyflawni gwaith gosod pibellau dwr newydd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd A525, Whitwell Road, Dury Lane ac yna i'r Brook a bydd arwyddion i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau,

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 8 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 15/01/21,

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 18/01/21 prohibiting any vehicle from using the length of the Lin-named lane at Eglwys Cross, Wrexham from its junction with the A525 at Eglwys Cross in a N. direction for a distance of 330m to the Brook (Entrance to farm) including the section from adjacent Hully Cottages to the Brook to enable Hafren Dydfrdwy to undertake water mains replacement.

Lin

The alternative route for vehicles affected by the closure is via the A525, Whitewell Road, Dury Lane and then to the Brook and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 8 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 15/01/21.

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1971899.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices