Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM (ROSSETT) (20 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2018

Notice ID: WAR1971882

Notice effective from
15th January 2021 to 14th February 2021

GORCHYMYN (TERFYN CYFLYMDER (20 MYA) YR ORSEDD) BWRDEISTREF SIROL WRECSAM 2018
Fthoddir hysbysiad bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud y Gorchymyn uchod ar 13.01.21a fydd yn atal unrhyw un rhag gyrru cerbyd modur dros ugain milltir yr awr ar y damau ffyrdd a nodir yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn. Mae copi o'r Gorchymyn, sy"n dod i rym ar 18.01.21, ynghyd I map yn dangos y ffyrdd perthnasol ar gael ar gais drwy anfon neges i

traffic@wrexham.gov.uk

.
Os hoffech chi gwestiynu dirysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a geir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 neu na fodlonwyd gofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed dani, gallwch wneud cals i'r Uchel Lys at y dlben hwn, cyn pen chwe wythnos o.
ATODLEN: Ffordd a Efferthir; Hyd a Efferthir:
Lon Harwood; 01 chyffordd a*r B5102 Ffordd Holt i gyfeiriad y de ddwyrain am 45m iT dwyrain o'i chyffordd fwyaf dwyreiniol a Ffordd Trefalun, Park Court E hyd gyfan: Rhodfa Afyn; E hyd gyfan; Park Court E hyd gyfan: Ffordd Williams; Ei hyd gyfan; Rhodfa Afyn; B hyd gyfan; Uwyn Brandon; B hyd gyfan: Oos Campbell; Ei hyd gyfan: Cikjant Grosvenor; Ei hyd gyfan: Ffordd Trefalun; B hyd gyfan; Ffordd y Gorllewin; B hyd gyfan; Oos Eaton; B hyd gyfan: Maes y Mwsogl; B hyd gyfan: Cbs Roden; B hyd gyfan: Cwrt Shordley; B hyd gyfan.
THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM (ROSSETT) (20 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2018
Notice is hereby given that on 13.01.21 the Wrexham County Borough Council made the above named Order the effect of which will be that no person shall drive any motor vehicle at a speed exceeding twenty miles per hour on the lengths of road specified in the Schedule to this Notice. A copy of the Order will come into force on 18.01.21together with a map showing the lengths of road to which the Order relates may be requested by emailing

traffic@wrexham.gov.uk

.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirements of that Act or of any instrument made under it have not been complied with In relation to the Order, you may within six weeks from apply to the High Court of this purpose.
SCHEDULE: Road Affected; Length Affected:
Harwoods Lane; From its junc with B5102 Holt Road south easterly to 45m east of its most easterly junc wfrhTrevaryn Way: Park Court Its entire length; Afyri Drive; Its entire length: Park Court Its entire length: Williams Way; Its entire length: Alyn Drive; Its entire length: Brandon Grove; Its entire length: Campbell Close; Its entire length: Grosvenor Crescent Its entire length; Trevaryn Way; Its entire length; West Way; Its entire length: Eaton Close; Its entire length: Moss Green; Its entire length: Rodens Close; Its entire length: Shordley Close; Its entire length

Attachments

WAR1971882.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices