Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER) under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1968673

Notice effective from
14th January 2021 to 13th February 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Siral Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN fGWAHARPP TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 01/02/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o'r B5426 Ffordd Bronwylfa, Rhostyllen, Wrecsam o'i chyffordd 3'r B5097 Ffordd Talwrn i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 500m i alluogi Hafren Dyfrdwy i gyflawni gwaith adsefydlu'r prif gyflenwad.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd y B5426 Ffordd y Wern, Ffordd Plas y Mwynglawdd, A525 Ffordd Rhuthun, L6n y Bers, B5098 Ffordd y Bers a Ffordd Bronwylfa a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau, Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 3 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 14/01/21.
Darren Williams - Prif Swyddog
Amgytchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER) under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 01/02/21 prohibiting any vehicle from using that length of B5426 Bronwylfa Road, Rhostyllen, Wrexham, from its junction with B5097 Talwrn Road in a W. direction for a distance of 500m. to enable Hafren Dydfrdwy to undertake mains rehabilitation.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via B5426 Wern Road, Minera Hall Road, A525 Ruthin Road, Berse Lane, B5098 Bersham Road and Bronwyfla Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 14/01/21.
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR1968673.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices