Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1950963

Notice effective from
30th December 2020 to 29th January 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) DROS DRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traig Ffyrdd 1984 a ddaw i rym a 04/01/21 sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o ordd y cyfeirir ati yng ngholofn 1 Atodlen yr Hysbysiad hwn, ac eithrio i'r cyfeiriad a nodir yng ngholofn 2 yr Atodlen er mwyn galluogi Wales & West Utilities Ltd I gyflawni gwaith cyfnewid prif bibellau nwy.

Bydd y ordd amgen ar gyfer cerbydau a eeithir gan gau'r ordd mewn un cyfeiriad ar hyd Ffordd Powell a Ffordd Caer a bydd arwyddlon priodol I ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 5 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

ATODLEN.

Y Darn o Ffordd. Hyd gyfan Ffordd y Llwyni, Wrecsam (300m) o'i chyordd a Ffordd Powell i gyfeiriad y Gogledd i'w chyordd & Ffordd Caer. Cyfeiriad. Bydd traig yn teithio i gyfeiriad y De ar hyd Ffordd y Llwyni, Wrecsam o'i chyordd a Ffordd Caer i'w chyordd & Ffordd Powell. Dated 30/12/20

Darren Williams, Prif Swyddog

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 04/01 /21 prohibiting any vehicle from using that length of road specified in Column 1 of the Schedule to the notice other than in the direction specified in Column 2 of the Schedule of the notice to enable Wales & West Utilities Ltd. to undertake gas mains replacement works. The alternative route for vehicles affected by the one way closure is via Powell Road and Chester Road and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 5 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

SCHEDULE.

Length of Road. Entire length of Grove Road, Wrexham (300m) from its junction with Powell Road in a N. direction to its junction with Chester Road. Direction. Traffic will travel is a S. direction along Grove Road, Wrexham from its junction with Chester Road to its junction with Powell Road. Dated 30/12/20 Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1950963.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices