Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1928075

Notice effective from
27th November 2020 to 27th December 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2020/0744 Croxton Farm, Whitchurch Road, Hanmer, Wrecsam, SY13 3BS. Caniatad Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Gwaith Trosi.

P/2020/0625 Ipsen Biopharm, Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrecsam, LL13 9JT. Codi adeilad diwydiannol cyffredinol (B2) (datblygiad mawr)

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Strytyr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 15.12.2020.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2020/0744 Croxton Farm, Whitchurch Road, Hanmer, Wrexham, SY13 3BS. Listed building consent for conversion works.

P/2020/0625 Ipsen Biopharm, Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9JT. Erection of general industrial building (B2) (major development)

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AYor email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 15.12.2020.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1928075.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices