Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1902036

Notice effective from
5th November 2020 to 5th December 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 23/11/20 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o L6n Imaniwel, Cefn Mawr, Wrecsam, o'i chyffordd 3 Stryd y Coroni ar ei hyd er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Bydd y ffordd arall ar gyfer cerbydau sy'n cael eu heffeithio gan gau'r ffordd yn parhau ar hyd Stryd y Coroni a bydd arwyddion ami, Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 05/11/20

Darren Williams - Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 23/11/20 prohibiting any vehicle from using that length of Emmanuel Grove, Cefn Mawr, Wrexham, from its junction with Coronation Street for its entire length to enable Wrxham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing..

The alternative route for vehicles affected by the closure is to continue along Coronation Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 05/11/20

Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1902036.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices