Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0580000

Notice effective from
23rd October 2020 to 22nd November 2020

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL 12

6L

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061919 - Codi 18 o anheddau ar wahan a chreu mynedfa ac ymgymryd a gwaith tiriunio ar dir ger Cartref Nyrsio Bod Hyfryd, Ffordd Llaneurgain, y Fflint, Sir y Fflint.

061850 - Cais i gael gwared ar amod rhif 3 ar 61 rhoi caniatad cynllunio 28/82 yn Erw Las, Ffordd Picton, Pen-y-Ffordd, Treffynnon, Sir y Fflint.

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061884 - Estyniad arfaethedig i adeilad eglwys yn Eglwys y Santes Fair, Ffordd y Pentre, Nercwys, Yr Wyddgrug. patblygiad yn effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth). 061697 - Dymchwel adeilad sad presennol a'i ddisodli ag adeilad ar wahan deulawr gyda garej a chyfleusterau ystafell hobi yn Hillside, Fellows Lane, Caergwrle, Sir y Fflint. (Datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth). 061567 - Gweithredu iard cynwysyddion storio nwyddau ar gyfer 60 cynhwysydd yn DLTC Coast Road, Mostyn, Treffynnon, Sir y Fflint (Mae'r datblygiad yma'n effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig). 061618 - Newid defnydd hen fane (A2) i ddatblygiad preswyl (C3) a thrawsnewid adeilad i 6 fflat yn hen Lloyds TSB Bank Pic, 2, Ffordd yr Wyddgrug, Bwcle. (Mae'r datblygiadau yma'n effeithio ar leoliad Adeilad rhestredig).

061878 - Newid defnydd adeilad carreg amaethyddol mewn i lety gosod gwyliau gyda thair ystafell wely ym Mynachlog, Uaneurgain, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad yma'n effeithio ar gymeriad arbennig a leoliad Adeilad Rhestredig).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 13 Tachwedd 2020 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn S'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. AB/FCC031874

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 23 Hydref 2020.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 8 YNG NGHYMUNED HIGHER KINNERTON

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr rhag defnyddio Uwybr Troed Cyhoeddus Rhif 8 yng Nghymuned Higher Kinerton o'i chyffordd gyda Lower Mountain Road yn NGR 33104 36227 at ei chyffordd gyda Hulleys Close yn NGR 33067 36239.

Y rheswm am gau'r llwybr ydi lechyd a Diogelwch yn ystod gwaith

adeiladu gan Redraw Homes North West.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 26 Hydref, neu cyn

gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau

tan 25 Ebrill 2021, neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, ond

dim mwy na chwe mis.

AB/FCC031874.

Dyddiedig 23 Hydref 2020.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Uywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

mint

061919 - Erection of 18no. detached dwellings including means of access and landscaping of the site on land adjacent to Bod Hyfryd Nursing Home, Northop Road, Flint, Flintshire. 061850 - Application for removal of condition no.3 following grant of planning permission ref: 28/81 at Erw Las, Picton Road, Pen-y-Ffordd, Holywell, Flintshire.

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above

061884 - Proposed extension to church building at St Mary's Church,

Ffordd y Pentre, Nercwys, Mold (Development affecting the character

or appearance of a Conservation Area).

061697 - Demolition of current stable building and replaced with

two floor detached building with garage and hobby room facilities at

Hillside, Fellows Lane, Caergwrle, Flintshire (Development affecting

the character or appearance of a Conservation Area).

061567 - Operation of container self-storage yard for 60no.containers

at DLTC Coast Road, Mostyn, Holywell, Flintshire (This development

affects the setting of a Listed Building).

061618 - Change of use from former bank (A2) to residential development (C3) and conversion of building to six apartments at former Lloyds TSB Bank Pic, 2, Mold Road, Buckley (This development affects the setting of a Listed Building). 061878 - Change of use of an existing agricultural stone building into a three bed holiday let at Mynachlog, Northop, Mold, Flintshire (This development affects the special character and setting of a Listed Building).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 13th November 2020 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 23rd day of October 2020.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

PEDESTRIANS ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

PUBLIC FOOTPATH NO. 8 IN THE COMMUNITY OF HIGHER KINNERTON

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any pedestrians from using Public Footpath No. 8 in the Community of Higher Kinnerton from its junction with Lower Mountain Road at NGR 33104 36227 to its junction with Hulleys Close at NGR 33067 36239.

The reason for the closure is for Health and Safety reasons during

development works by Redraw Homes North West.

It is anticipated that the Order will come into force on 26 October

2020, or as soon as possible thereafter. The footpath closure

is expected to be closed until 25 April 2021, or until the earlier

completion of the works, subject to a maximum period of six months.

AB/FCC031874

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 23rd day of October 2020.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0580000.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices