Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1879247

Notice effective from
16th October 2020 to 15th November 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2020/0S88 The Hay Barn, Gatewen Road, New Broughton, Wrecsam, LL116YZ Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer grisiau mewnol newydd a drws yn y drychiad cefn (yn effeithio ar osod adeilad rhestredig)
P/2020/0S81 Maelor Forest Nurseries Ltd, Ellesmere Road, Bronington, Whitchurch, SY13 3HZ Adeilad Amaethyddol / Coedwigaeth (Datblygiad Mawr)
P/2020/0603 Unit 6, Pacific Park, Bridge Road North, Wrecsam Industrial Estate, Wrecsam LL13 9PN Codi 2 uned ddiwydiannol newydd ar dlr i'r gogledd o uned 6 pare pacific (datblygiad mawr]
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Strytyr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynlgion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiweh

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 31.10.2020.
Wrexham County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990 Planning
(Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2020/0588 The Hay Bam, Gatewen Road, New Broughton, Wrexham, LL116YZ Listed building consent for new internal staircase and door in rear elevation (setting of a listed building]
P/2020/0581 Maelor Forest Nurseries Ltd, Ellesmere Road, Bronington, Whitchurch, SY13 3HZ Agricultural / Forestry Building (Major Development]
P/2020/0603 Unit 6, Pacific Park, Bridge Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9PN Erection of 2 new industrial units on land to the north of unit 6 pacific park (major development]
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AYor email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 31.10.2020.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi. correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1879247.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices