Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1874915

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

RHYBUDD GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
Cvnaor Sir Ddinbvch Ffvrdd a Strvdoedd Amrvwiol. Llangollen. Sir Ddinbvch Deddf Rheoleiddio Traffia Ffvrdd 1984 - Adran 14(1) a Rheoliadau Gweithdrefn Gorchmvnion Traffia (Diwvaio) (Cvmru) (Coronafeirwsl 2020 Rhvbudd Gorchvmvn Rheoll Traffia v Ffvrdd Dros Dro
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu heb fod yn gynt na 7 diwrnod o Meg Hydref 2020 gwneud Gorchymyn sy'n effeithio ar gerbydau trwy bennu gwaharddiadau, cyfyngiadau a darpariaethau dros dro ar hyd darnau amrywiol o ffyrdd a strydoedd yn nhref Llangollen, yn Sir Ddinbych y cyfeirir atynt yn yr Atodlen i'r Rhybudd hwn.
Mae'r gorchymyn yn cael ei wneud am resymau diogelwch y cyhoedd yn dilyn pandemig y COVID-19 ac yn unol a rheoliadau COVID-19 Llywodraeth Cymru a'r bwriad yw hwyluso'r cyhoedd ar ddeudroed ac ar feiciau pedalau i symud yn rhwyddach ar y stryd wrth gadw pellter mwy diogel rhwng unigolion.
Yn ystod cyfnod y gorchymyn fe all unrhyw waharddiadau, darpariaethau, cyfyngiadau neu Orchmynion traffig unffordd presennol ar y darnau ffyrdd dan sylw sy'n groes i'r newidiadau arfaethedig gael eu hatal neu amrywio dros dro tra bo'r rhai newydd ar y ffyrdd yn yr Atodlen yn ol colofnau D ac E.
Denbighshire County Council Various Roads and Streets. Llangollen. Denbighshire Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14(11 And The Traffic Orders procedure (Amendment) (Wales (Coronavirus Regulations 2020 Notice of Temporary Road Traffic Regulation Order
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 14th October 2020 to make an Order affecting vehicular traffic which will impose temporary prohibitions, restrictions and provisions along various lengths of roads and streets within the town of Llangollen, in the County of Denbigh referred to in the Schedule to this Notice.
The order is being made for reasons of public safety following the COVID-19 pandemic and in accordance with Welsh Government Covid-19 regulations and is intended to facilitate easier on-street mobility of the public on foot and by pedal cycle with greater safe distancing for individuals.
For the duration of the order any existing prohibitions, provisions, restrictions or one-way traffic Orders on the affected lengths of road that are contrary to the proposed changes may be temporarily suspended or varied whilst the new ones are imposed on the roads in the Schedule as stated in columns D & E.
Daw'r Gorchymyn i o ddeunaw mis.
rym ar 2il Tachwedd 2020 ac aros mewn grym am gyfnod The Order will come into force on 2nd November 2020 and remain in force for
a period of eighteen months.
ATODLEN
Ffvrdd a Strvdoedd Amrvwiol vn Llangollen vn Sir Ddinbvch Traffig symudol.
SCHEDULE Various Roads and Streets in Llangollen in the County of Denbigh Moving traffic.
_A_
Ffordd
_C_
Meintiau
Cyfyngiadau / darpariaethau presennol
Traffig unffordd yn tua'r dwyrain
Cyfyngiadau / darpariaethau newydd_
Unffordd tua'r gorllewin
Road
B
location
Extents
D
Existing
restrictions
/provisions
One -Way Traffic in an eastbound direction
2-Way Traffic
New
restrictions / provisions
One -Way in an westbound direction
Stryd yr Eglwys
Amh.
O'i chyffordd a Regent Street (A5) i'w chyffordd a Stryd y
a
Capel_
O'i chyffordd a Heol y Castell i'w chyffordd a Stryd
a
y Dwyrain_
O'i chyffordd a Stryd y Berwyn (A5) i'w chyffordd a Hall Street
a
a
Church Street
N/A
From its junction with the Regent Street (A5) to Its junction with Chapel Street From it's junction with Castel Street to its junction with East Street From its junction with Berwyn Street (A5) to its junction with Hall Street
Parking C
Extents
Heoly Farchnad
Amh.
Traffig dwyffordd
Traffig unffordd tua'r gorllewin
Market Street
N/A
One-Way Traffic in a westbound direction
Prohibition of Motor Vehicles
Ffordd Ddienw'n cysylltu Stryd y Berwyn (A5) a Hall Street
a
Traffig dwyffordd
Gwahardd cerbydau modur
Unnamed Road linking Berwyn Street (A5) to Hall Street
N/A
2-Way Traffic
Parcio
_A_
Ffordd
B
Lleoliad
_C_
Meintiau
Cyfyngiadau / darpariaethau presennol_
Aros Cyfyngedig 8am i 8pm, 30 munud dim dychwelyd o fewn 30 munud
Cyfyngiadau / darpariaethau newydd_
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg
Road
location
Existing
restrictions
/provisions
Limited Waiting 8am to 8pm, 30 minutes no return within 30 minutes
New
restrictions / provisions
No Waiting At Any Time / No Loading At Any Time
Heoly Castell
Ochr O bwynt 15m i'r orllewinol de o'i chyffordd a Parade Street tua'r de i
a
Castle Street West Side From a point 15m south of its junction with Parade Street in a southerly direction to a point 15m north of its junction with Market
__Street_
Castle Street West Side From a point 13m south of its junction with Market Street in a southerly direction to a point 43m north of the projected northerly kerbline of Berwyn
__Street_
fan 15m i'r

gogledd o'i chyffordd a Heol
a
__y Farchnad_
Aros Cyfyngedig Bam i 8pm, 30 munud dim dychwelyd o fewn 30 munud
Heoly Castell
Ochr O bwynt 13m i'r orllewinol de o'i chyffordd
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg
Limited Waiting 8am to 8pm, 30 minutes no return within 30 minutes
No Waiting At Any Time / No Loading At Any Time
a Heol y Farchnad tua'r de i fan 43m i'r gogledd o ymyl pafin gogleddol estynedig Stryd
Heol y Farchnad tua'r de i fan 43m i'r gogledd o ymyl pafin gogleddol estynedig Stryd
__|y Berwyn_
Heoly Farchnad
Ochr ogleddol
O bwynt 12m i'r gorllewin o ymyl
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg
Llwytho'n Unig
Market North From a point Street Side 12m west of the

projected westerly
kerbline of Castle
Street for a
distance of 14m in a
__westerly direction
No Waiting At Any Time / No Loading At Any Time
Loading Only
pafin gorllewinol estynedig Heol y
Castell am bellter o 14m tua'r
gorllewin___
Heoly Farchnad
Ochr ddeheuol
O bwynt 10m i'r Dim Aros Ar gorllewin o ymyl Unrhyw Adeg Unrhyw Adeg /
Market South From a point Street Side 10m west of the

No Waiting At Any Time
No Waiting At Any Time / No Loading At Any Time
pafin gorllewinol Dim Llwytho Ar

estynedig Heol y Unrhyw Adeg

Castell am bellter o 18m tua'r
_|_I gorllewin._|_|_
gorllewin._|_|_
Dyddiedig 14eg Hydref 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gyfraith,
Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd,
Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych
projected westerly
kerbline of Castle
Street for a
distance of 18m in _|_|a westerly direction. I__
I__
Dated 14th October 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

sirddinbych.gov.ukwww.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1874915.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices