Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC BRIDLEWAY FROM FFORDD GLEDLOM TO FFYNNON-Y-CYFF AT LIXWM IN THE COMMUNITY OF YSCEIFIOG) DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER 2015

Notice ID: MFN0574511

Notice effective from
9th October 2020 to 8th November 2020

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981

DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981

THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC BRIDLEWAY FROM FFORDD GLEDLOM TO FFYNNON-Y-CYFF AT LIXWM IN THE COMMUNITY OF YSCEIFIOG) DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER 2015 Notice is hereby given pursuant to paragraph 8 (2) of Schedule 15 to the Act that the Inspector appointed by the Welsh Ministers to determine the Order, proposes to confirm the Order subject to the following modification:

Under the Description of path of way to be added

? delete "bridleway" and replace with "footpath", delete "and horseback" and delete "continuous line with cross bars" and replace with "broken line".In Part II of the Schedule to the Order

? Delete "BW" and replace with "FP"? On the plan attached to the Order amend the notation to a broken line. A copy of the Order, as submitted and a copy of the Order showing the proposed modifications together with the Inspector's decision dated 14th July 2020 have been deposited at Holywell Connects Centre, Old Town Hall, High Street, Holywell, CH8 7TD and maybe inspected free of charge by appointment during normal office hours. (Council contact: Mr. Stuart Jones tel. no.: 01352 704620 - email:

stuart.jones@flintshire.gov.uk

).Any representation or objection with respect to the proposed modifications may be sent electronically to wales®

planninginspectorate.gov.uk

or in writing to the Planning Inspectorate, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, quoting reference number 3211849M not later than 28 days from the publication of this notice and should state the grounds on which it is made, and indicate whether you wish to have the opportunity of being heard by a person appointed by the Welsh Ministers at a further public inquiry. It should be noted that any such representation or objection may be made available for viewing by interested parties at the Council Offices on request. Isabel Nethell.

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES] REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

061140 - Erection of single storey rear extension at The Old Post Office, Pen-Y-Bryn, Nerowys. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). AMENDED PLANS RECEIVED 061766 - Erection of dwarf wall and railings to frontage, opening and securing of external cellar access, and provision of soakaway drains at Old Court, High Street, Caerwys, Nr Mold fThe development affects the special character and setting of a Listed Building within a Conservation Area)

061769 - Proposed wider external doors to side elevation. Proposed alterations to existing windows. Proposed addition of roof detail over existing rear window at single storey level at Rusan, The Green, Northop, Mold. (This development affects the setting of a Listed Building).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 30th October 2020 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).

Dated this 9th day of October 2020.

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

PUBLIC FOOTPATH NO. 8 IN THE COMMUNITY OF HIGHER KINNERTON

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 9 October 2020 to make an Order which will prohibit pedestrians from using that section of Public Footpath No. 8 in the Community of Higher Wnnerton from its junction with Lower Mountain Road at NGR 33104 36227 to its junction with Hulleys Close at NGR 33067 36239.

The reason for the closure is for Health and Safety reasons during

development works by Redraw Homes North West.

It is anticipated that the Order will come into force on 26 October

2020, or as soon as possible thereafter. The footpath is expected

to be closed until 25 April 2021, or until the earlier completion of the

works, subject to a maximum period of six months.

AB/FCC031874

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 9th day of October 2020.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

GORCHYMYN ADDASU MAP DIFFINIOL (LLWYBR CEFFYLAU CYHOEDDUS O FFORDD GLEDLOM I FFYNNON-Y-CYFF YN LICSWM YNG NGHYMUNED YSCEIFIOG) CYNGOR SIR Y FFLINT 2015

Hysbysir drwy hyn yn unol a pharagraff 8 (2) Atodlen 15 y Ddeddf fod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ar y Gorchymyn, yn bwriadu cadarnhau'r Gorchymyn yn ddarostyngedig i'r addasiad canlynol:

0 dan y Disgrifiad o Iwybr y ffordd sydd i'w ychwanegu »dileu "llwybr ceffylau" a'i ddisodli a "llwybr troed", dileu "ac ar gefn ceffyl" a dileu "llinell ddi-dor gyda chroesfarrau" a'i ddisodli a "llinell doredig". Yn Rhan II yr Atodlen i'r Gorchymyn ? Dileu "BW" a'i ddisodli ag "FP"

»Ar y cynllun sydd ynghlwm wrth y Gorchymyn, diwygio'r nodiant linell doredig.

Mae copi o'r Gorchymyn fel y'i cyflwynwyd a chopi o'r Gorchymyn sy'n dangos yr addasiadau arfaethedig, ynghyd a phenderfyniad yr Arolygydd dyddiedig 14 Gorffennaf 2020, wedi cael eu rhoi ar adnau yng Nghyngor Canolfan Treffynnon yn Cysylltu, Hen Neuadd y Dref,

a

Y Stryd Fawr, Treffynnon, CH8 7TD a cheir eu harchwilio'n rhad ac am ddim trwy apwyntiad yn ystod oriau swyddfa arferol. (Cyswllt yn y Cyngor: Mr. Stuart Jones, rhif ffon: 01352 704620 - e-bost: stuart.

jones@flintshire.gov.uk

).Cewch anfon unrhyw gynrychiolaeth neu wrthwynebiad ynglyn a'r addasiadau arfaethedig yn electronig at cymru@planninginspectorate.

gov.uk

neu'n ysgrifenedig at yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeiladau'r Goron, Pare Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, gan ddyfynnu'r cyfeimod 3211849M o fewn 28 niwmod o gyhoeddi'r hysbysiad hwn, a dylech nodi ar ba sail y'i gwneir, a ph'un a ydych eisiau cael y cyfle i gael eich clywed gan unigolyn a benodwyd gan Weinidogion Cymru mewn ymchwiliad cyhoeddus arall. Sytwer y bydd unrhyw gynrychiolaeth neu wrthwynebiad o'r fath ar gael i'w gwelo/weld gan bartion a buddiant yn Swyddfeydd y Cyngor ar gais. Isabel Nethell.

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061140- Codi estyniad unllawr yng nghefn yr Hen Swyddfa Bost, Pen-Y-Bryn, Nercwys. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ynxxJangosed Ardal Gadwraeth). DERBYNIWYD CYNLLUNIAU DIWYGIEDIG 061766 - Adeiladu wal isel a rheiliau ar y ffryntiad, agor a sicrhai mynediad allanol i seler a darparu draeniau ffos gerrig yn Hen Lys, Stryd Fawr, Caerwys, Ger Yr Wyddgrug (mae'r datblygiad yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth).

061769 - Drws allanol lletach arfaethedig ar ystlyslun. Addasiadau arfaethedig i ffenestri allanol. Ychwanegu manylder to arfaethedig dros ffenestr gefn bresennol ar lefel un llawr yn Rusan, The Green, Uaneurgain, Yr Wyddgrug. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a

dogfennau eraill tan 30 Hydfef 2020 ar ein gwefan sef

www.siryfflint

.

gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi

sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost

at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu

hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor

Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r

cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi).

Dyddiedig 9 Hydfef 2020.

RHYBUDD TRAFNIDIAETH DROS DRO

CYNGOR SIR Y FFLINT

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD

CERDDWYR DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 8 YNG NGHYMUNED HIGHER KINNERTON

Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn yn bwriadu gwneud Gorchymyn dim cynt na 7 niwrnod o 9 Hydref 2020 a fydd yn gwahardd cerddwyr rhag defnyddio rhan o Lwybr Cyhoeddus Rhif 8 yng Nghymuned Higher Kinerton o'i chyffordd gyda Lower Mountain Road yn NGR 33104 36227 at ei chyffordd gyda Hulleys Close yn NGR 33067 36239.

Y rheswm am gau'r llwybr ydi lechyd a Diogelwch yn ystod gwaith adeiladu gan Redrow Homes North West.Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 26 Hydref 2020, neu cyn gynted § phosibl wedi hynny. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau tan 25 Ebrill 2021, neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, ond dim mwy na chwe mis. AB/FCC031874

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Dyddiedig 9 Hydfef 2020.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0574511.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices