Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1867066

Notice effective from
2nd October 2020 to 1st November 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P2O20/0546 TheCottege,GreenStreetHorlWrecsarnLL139JF Estyniadau Cefn Ac Ochr (yn efferthio ar ardal gadwraeth). P 2020 0559 The Stone House, Uay Road, Burton, Rossett, LL12 OHS Caniatad Adeilad Rhestredig Am Addasiadau I'r Coetsdy I Ddarparu Man Cawod Ac Ystafell Wery/Ardal Fyw Uwchben.

TheCottege,GreenStreetHorlWrecsarnLL139JF Estyniadau Cefn Ac Ochr (yn efferthio ar ardal gadwraeth).

The Stone House, Uay Road, Burton, Rossett, LL12 OHS Caniatad Adeilad Rhestredig Am Addasiadau I'r Coetsdy I Ddarparu Man Cawod Ac Ystafell Wery/Ardal Fyw Uwchben.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyftwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a*r cynigion dylech ysgrrfennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 23.10.2020.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P2020/0546 The Cottage, Green Street, Hott Wrexham, LL13 9JF Rear and Side Extensions (Affects Conservation Area). P 2020 0559 The Stone House, Day Road, Burton, Rossett, LL12 OHS Listed Building Consent For Alterations To Coach House To Provide Shower Area And Bedroom/Living Area Above,

The Cottage, Green Street, Hott Wrexham, LL13 9JF Rear and Side Extensions (Affects Conservation Area).

The Stone House, Day Road, Burton, Rossett, LL12 OHS Listed Building Consent For Alterations To Coach House To Provide Shower Area And Bedroom/Living Area Above,

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin-@wrexhamgouuk before 23.10.2020.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1867066.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices