Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1864069

Notice effective from
2nd October 2020 to 1st November 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a ddaw i rym ar 05/10/20, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o'r ffordd y cyfeirir ati yng Ngholofn 2 Atodlen yr hysbysiad, er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y I6n gerbydau.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd nnewn un cyfeiriad yn eu harwain ar hyd yr A525 Ffordd Rhuthun, yr A5152 Ffordd Bradle, yr A541 Stryt y Rhaglaw a'r A483 Ffordd Osgoi Wrecsam, a gosodir arwyddion priodol i ddangos y ffordd. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 4 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt ac ni fydd yn para mwy na 18 mis.

ATODLEN.

Y Rhan o'r Ffordd Yr A525 Ffordd Rhuthun, Wrecsam o'i chyffordd a'r B5098 Ffordd y Bers mewn cyfeiriad dwyreiniol hyd at bwyrrt 250m i'r dwyrain o'i chyffbrdd S L6n y Tyddyn, sy'n belrter o tua 1050m.

Rhan o'r Ffordd Yr A525 Ffordd Rhuthun, Wrecsam o'i chyffordd a'r B5098 Ffordd y Bers mewn cyfeiriad dwyreiniol hyd at bwyrrt 250m i'r dwyrain o'i chyffbrdd S L6n y Tyddyn, sy'n belrter o tua 1050m.

Cyfeiriad Bydd traffig yn teithio i gyfeiriad dwyreiniol o'r B5098 Ffordd y Bers i bwynt 250m i'r dwyrain o'i chyffordd a Lon y Tyddyn,

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 4 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt ac ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 02/10/20

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 05/10/20 prohibiting any vehicle from using that length of road specified in Column 1 of the Schedule to the notice other than in the direction specified in Column 2 of the Schedule of the notice to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the one way closure is via A525 Ruthin Road, A5152 Bradley Road, A541 Regent Street and A483 Wrexham By-pass and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 4 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

SCHEDULE.

Length of Road A525 Ruthin Road, Wrexham from its junction with B5098 Berse Road in an E. direction to a point 250m E. of its junction with Homestead Lane a distance of approx. 1050m.

Direction Traffic will travel in an E, direction from B5098 Berse Road to a point 250m E, of its junction with Homestead Lane,

The prohibition is expected to last for 4 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 02/10/20

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1864069.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices