Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1864154

Notice effective from
2nd October 2020 to 1st November 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn dod i rym ar 28/10/20 i wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Lfin Bowker, Bronington o'i chyffordd S'r A525 Ffordd Eglwyswen i'r de am 50 metr er mwyn i Sunbelt Rentals UK adfer gwasanaeth BT.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd yn mynd ar hyd yr A525 Ffordd Eglwyswen, yr A528 Ffordd Ellesmere a L6n Bowker a bydd arwyddion priodol i ddangos hynny Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am o leiaf 10 diwrnod, ac eithrio penwythnosau, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt ond dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 02/10/20

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 28/10/20 prohibiting any vehicle from using that length of Bowkers Lane, Bronington from its junction with A525 Whitchurch Road in a S. direction for a distance of 50m. to enable Sunbelt Rentals UK to restore a BT service.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via A525 Whitchurch Road, A495 Ellesmere Road and Bowkers Lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 10 days excluding weekends, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 02/10/2G

Darren Williams - Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1864154.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices