Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

Notice ID: MFN0573655

Notice effective from
2nd October 2020 to 1st November 2020

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 061722 - The proposal seeks to reconfigure the existing site into a smaller "Close" style arrangement which will allow more efficient use of the available existing space. The intention is for 10 additional static caravans to be placed on site, without the need to expand beyond the current site boundaries at Travellers Site, Magazine Lane, Ewloe. (The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates).

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 061799 - Retrospective erection of a boundary brick wall at 1 Druid's Court, Gorsedd. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 23rd October 2020 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 2nd day of October 2020. TEMPORARY TRAFFIC NOTICE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 HAWARDEN

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Moor Lane, between its junctions with B5125 Glynne Way and B5129 Chester Road, Hawarden in the County of Flintshire between 9:30 a.m. and 3:30 p.m. The reason for the closure is to facilitate access to network service connection with associated works by Sunbelt Rentals Limited, on behalf of BT. The alternative route available for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

Pedestrian access through the restricted section will be maintained throughout the period of closure.

The Order will come into force on 5th October 2020, or as soon as possible thereafter. It is anticipated that the road will only be closed for 2 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. AB/FCC fTRO) 032411

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 2nd day of October 2020.

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

LEESWOOD

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 2nd October 2020 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Bryn Clyd, between its junctions with King Street and Maes Y Meillion, Leeswood in the County of Flintshire.

The reason for the closure is to facilitate electrical cabling with associated works by O'Connor Utilities Limited.

The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

It is anticipated that the Order will come into force on 20 October 2020, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for 7 days, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. AB/031743

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 2nd day of October 2020.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

061722 - Cais i gael ad-drefnu'r safle presennol yn drefniant llai mewn dull "Clos" a fyddai'n galluogi defnydd mwy effeithiol o'r gofod sydd ar gael yn barod. Y bwriad yw gosod 10 o garafanau statig ychwanegol ar y safle, heb yr angen i ehangu tu hwnt i ffiniau presennol y safle yn y Safle Teithwyr, Magazine Lane, Ewlo. (Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud ag ef).

DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990

RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.

061799 - Cais 6l-weithredol i godi wal derfyn fries yn 1 Druid's Court, Gorsedd. Patblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 23 Hydref 2020 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 2 Hydref 2020 HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 PENARLAG

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd

rhag mynd ar hyd y Moor Lane, rhwng ei chyffyrdd gyda'r B5125 Glynne Way a'r

B5129 Chester Road, PenarlSg yn Sir y Fflint rhwng 9 a.m. a 3.30 p.m.

Mae'n maid cau'r ffordd er mwyn hwyluso mynediad at y cysylltiad gwasanaeth

rhwydwaith a gwaith cysylltiedig gan Sunbelt Rentals Limited, ar ran BT.

Bydd arwyddion wedi'u gosod yn y safle i dywys cerbydau ar hyd ffordd/ffyrdd

amgen.

Bydd mynediad yn cael ei ganiatau i gerddwyr drwy'r adran gyfyngedig drwy gydol cyfnod y gwaith.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 Hydref 2020, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Rhagwelir i'r ffordd fod ar gau am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ac ni chaiff fod ar gau am gyfnod mwy na deunaw mis. AB/FCC fTRO) 032411

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 2 Hydref 2020. HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR Y FFLINT

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

COED-LLAI

Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn, ddim cynt na 7 diwmod o 2 Hydref 2020 yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbydau rhag mynd ar hyd Bryn Clyd, rhwng y gyffordd a Heol Y Brenin a Maes Y Meillion, Coed-llai yn Sir y Fflint. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i O'Connor Utilities Limited osod ceblau trydanol ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod yn y lleoliad i dywys cerbydau y bydd cau'r ffordd yn effeithio arnynt ar hyd ffordd/ffyrdd amgen.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 20 Hydref 2020, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am 7 diwrnod yn unig, neu os cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis. AB/031743

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Dyddiedig 2 Hydref 2020

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

rSir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0573655.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices