Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYDi (AD-DREFNU i 2020

Notice ID: WAR1670051

Notice effective from
25th September 2020 to 25th October 2020

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) (AD-DREFNU ) 2020


Ar 1/4/2020 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Orchymyn o dan Adran 35(1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 yn rheoleiddio'r defnydd o'r mannau parcio o fewn Canol Tref Wrecsam fel y nodir yng ngholofn 1 o’r Atodlen.


Mae'r Gorchymyn yn cynnwys darpariaethau sy'n cyfyngu defnydd o'r lle parcio i'w ddefnyddio gan y cerbydau hynny a nodir yng ngholofn 3 o’r Atodlen a hefyd yn nodi’r dyddiau a’r oriau gweithredu a maint y taliadau fel y nodir yng ngholofnau 4, 5 a 6 yr Atodlen.  Bydd taliadau parcio ceir yn cael eu casglu trwy gyfrwng peiriannau "Talu ac Arddangos" a leolir o fewn y man parcio neu drwy unrhyw ddull arall o dalu, gan gynnwys yn electronig y mae'r Cyngor yn eu hystyried yn briodol. Mae'r taliadau wedi cael eu strwythuro i ymwneud â meysydd parcio tymor byr a thymor hir o fewn y man parcio.  Efallai y bydd y Cyngor yn cyhoeddi trwyddedau ar gyfer lle parcio ar amodau.


Mae copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 6/4/2020 a’r cynlluniau a gynhwysir ynddo ar gael i’w harchwilio yn Neuadd y Dref, Wrecsam yn ystod oriau swyddfa arferol.


Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf 1984, neu ar y sail na fu cydymffurfio ag unrhyw ofynion o’r Ddeddf neu unrhyw Offeryn a wnaed oddi tanynt, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o 6/4/2020


ATODLEN 1
1 2 3 4 5 6
Enw'r Lle Parcio Sut y dylid parcio’r cerbyd Dosbarth y Cerbyd Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  Oriau Gweithredu’r Lle Parcio
Graddfa Brisiau
Cilgant San Siôr fel y mae’r darn o gynllun 1 (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell las yn ei ddangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)
 Dydd Llun i ddydd Sul
 8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 pm Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr, y swm o £1.00, am gyfnod o fwy na 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr, y swm o £1.80. 
Dim tâl


Ffordd y Cilgant fel y mae’r darn o gynllun 2  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell werdd yn ei ddangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2) Dydd Llun i ddydd Sul
Deiliaid Hawlen


Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 18.00 pm

8.00 am i 14.00 pm


14.00pm tan 24.00pm


0.01 am i 8.00 am Yn unol â thelerau ac amodau CBSW.

Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr, swm o £1.00. Am gyfnod o fwy nag 1 awr ond nid yn fwy na 3, awr y swm o £1.80. Am gyfnod o fwy na 3 awr, ond yn gyfyngedig i ddydd gweithredu’r man parcio, y swm o £2.00 


Dim tâl
Stryt y Farchnad fel y mae’r darn o gynllun 3  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell werdd a'i labelu yn ei ddangos Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2) Dydd Llun i ddydd Sul


Dydd Llun i ddydd Sul


Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am  Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 


Dim tâl


Y Llyfrgell fel y mae’r darn o gynllun 4  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell werdd a'i labelu yn ei ddangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2) Dydd Llun i ddydd Sul


Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr, y swm o £1.00, am gyfnod o fwy na 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 

Dim tâl


Byd Dwr (rhan) fel y mae’r darn o gynllun 5  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell las dywyll a'i labelu fel Byd Dwr Arhosiad Byr yn ei ddangos.  Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2) Dydd Llun i ddydd Sul

Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80.


Dim tâl


Byd Dwr (rhan) fel y mae’r darn o gynllun 5  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell oren  a'i labelu fel Byd Dwr Arhosiad Hir yn ei ddangos.  Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)
 
Dydd Llun i ddydd Sul
 8.00 am i 14.00 pm

14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80.
 ond yn gyfyngedig i ddiwrnod gweithrediad y swm o £3.00.


Dim tâl


Byd Dwr (rhan) fel y mae’r darn o gynllun 5  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell oren a'i labelu fel Byd Dwr Arhosiad Hir yn ei ddangos.  Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)

Dydd Sadwrn i ddydd Sul
 8.00 am i 14.00 pm

14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. Am gyfnod o fwy na 3 awr ond yn gyfyngedig
 ond yn gyfyngedig i’r diwrnod gweithredu y swm o £2.00.

Dim tâl


Adeiladau’r Goron(rhan) fel y mae’r darn o gynllun 5  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell las a'i labelu fel Byd Dwr - Arhosiad Hir dros 3 awr ar wyliau cyhoeddus a phenwythnosau yn ei ddangos.  Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)
 Dydd Sadwrn i ddydd Sul
Dydd Llun i ddydd Gwener deiliaid hawlenni ac ymwelwyr awdurdodedig yn unig.


Gwyliau Cyhoeddus ar ddyddiau ac amseroedd eraill gyda chaniatâd y Cyngor o ddydd Llun i ddydd Gwener
Dydd Llun i ddydd Sul


Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 14.00 pm

8.00 am i 18.00 pm


14.00pm – 24.00pm


0.01 am i 8.00 am
 Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. Am gyfnod o fwy na 3 awr ond yn gyfyngedig  i'r diwrnod gweithredu y swm o £2.00.


Yn unol â thelerau ac amodau CBSW.


Am gyfnod o fwy na 1 awr, ond nid yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. Am gyfnod o fwy na 3 awr, ond yn gyfyngedig i’r diwrnod gweithredu, y swm o £2.00

Dim tâl
San Silyn fel y mae’r darn  o gynllun 6 (atodedig) sydd wedi’i amgylchynu â llinell werdd yn ei ddangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2) Dydd Llun i ddydd Sul


Dydd Llun i ddydd Sul
8.00 am i 14.00 pm
14.00 i 24.00 pm


0.001am I 8.00am
Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy na 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 


Dim tâl


Neuad y Dref
fel y mae’r darn  o gynllun 7 (atodedig) sydd wedi’i amgylchynu â llinell werdd yn ei ddangos.
 Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)

Dydd Llun i ddydd Sul
Deiliaid hawlenni ac ymwelwyr awdurdodedig


Gwyliau Cyhoeddus ar ddyddiau ac amseroedd eraill gyda chaniatad y Cyngor o ddydd Llun id dydd Gwener


Dydd Llun i ddydd Sul


Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 14.00 pm


8.00 am i 18.00 pm


8.00 am i
14.00 pm


14.00 pm tan 24.00pm


0.001am I 8.00am
Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 


Yn unol â thelerau ac amodau CBSW.


Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy na 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 


Dim tâl


Parc Technoleg Wrecsam heb gynnwys y mannau sydd wedi’u hamgylchynu â llinell goch a’u labelu fel 'Lle parcio oddi ar y stryd –ardal waharddedig' a'r ardal wedi'i nodi a llinellau gwyrdd croes ar gynllun 8 (atodedig). Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)
 Dydd Llun i ddydd Sul 00.01am i 24.00pm Deiliaid hawlenni CBSC yn unig 
Dim tâl
 
Parc Technoleg Wrecsam fel y dangosir ar Gynllun 8 (atodedig) gyda llinell werdd groes Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur o ddim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2) Dydd Llun i ddydd Sul 00.01am i 24.00pm 0 – 30 munud 40c
30 munud – 2 awr £1
2—4 awr  £2.00
4 – 8 awr  £3.00
8 – 24 awr  £5.00


Atodlen 2
1 2 3 4 5 6
Enw'r Lle Parcio Sut y dylid parcio’r cerbyd Dosbarth y Cerbyd Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  Oriau Gweith-redu’r Lle Parcio Graddfa Brisiau
Stryt y Farchnad


Fel y mae’r darn o gynllun 9 (atodedig)sydd wedi'i amgylchynu â llinell goch yn ei ddangos. Wedi’i barcio’n gyfan gwbl o fewn yr ardaloedd sydd wedi’u marcio er mwyn galluogi llwytho a dadlwytho nwyddau o unrhyw gerbyd fel gweithgaredd barhaus a ddylai ddigwydd o fewn y 10 munud cyntaf ac o fewn cyfnod o ddim mwy na 30 munud neu yn unol â chyfarwyddyd swyddog awdurdodedig. Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau fel y disgrifir yn Erthygl 2(2) yn hwn  Dydd Llun i ddydd Sul


 0:01am tan 24:00pm

Dim tâl


ATODLEN 3
1 2 3 4 5 6
Enw'r Lle Parcio Sut y dylid parcio’r cerbyd Dosbarth y Cerbyd Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  Oriau Gweith-redu’r Lle Parcio Graddfa Brisiau
Neuadd y Dref fel y mae’r llinell goch sy’n amgylchynu darn o gynllun 7 (atodedig) yn ei ddangos. Wedi’i barcio’n gyfan gwbl o fewn yr ardaloedd sydd wedi’u marcio er mwyn galluogi llwytho a dadlwytho nwyddau o unrhyw gerbyd fel gweithgaredd barhaus a ddylai ddigwydd o fewn y 10 munud cyntaf ac o fewn cyfnod o ddim mwy na 20 munud neu yn unol â chyfarwyddyd swyddog awdurdodedig. Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)  Dydd Llun i ddydd Sul

0:01am tan 24:00pm

Dim tâl


Byd Dwr (rhan) fel y mae’r darn o gynllun 5  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell goch a'i labelu fel Byd Dwr Arhosiad Hir dros 3 awr ar wyliau cyhoeddus a phenwythnosau yn ei ddangos. Wedi’i barcio’n gyfan gwbl o fewn yr ardaloedd sydd wedi’u marcio er mwyn galluogi llwytho a dadlwytho nwyddau o unrhyw gerbyd fel gweithgaredd barhaus a ddylai ddigwydd o fewn y 10 munud cyntaf ac o fewn cyfnod o ddim mwy na 20 munud neu yn unol â chyfarwyddyd swyddog awdurdodedig. Cerbyd Modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)  Dydd Llun i ddydd Sul

0:01am tan 24:00pm

Dim tâl


ATODLEN 4
1 2 3 4 5 6
Enw'r Lle Parcio Sut y dylid parcio’r cerbyd Dosbarth y Cerbyd Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  Oriau Gweith-redu’r Lle Parcio Graddfa Brisiau
Neuadd y Dref fel y mae’r llinell werdd sy’n amgylchynu darn o gynllun 7 (atodedig) yn ei dangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Gerbyd Modur a ddosberthir fel un trydanol neu hybrid o dan ddarpariaethau Adran 136(2) (a) o Ddeddf 1984


Dydd Llun i ddydd Sul
Deiliaid hawlenni ac ymwelwyr awdurdodedig


Gwyliau Cyhoeddus ar ddyddiau ac amseroedd eraill gyda chaniatâd y Cyngor o ddydd Llun i ddydd Gwener


Dydd Sadwrn i ddydd Sul


Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 18.00 pm


8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Yn unol â thelerau ac amodau CBSW.


Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy na 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 


Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy na 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 

Dim tâl


Byd Dwr (rhan) fel y mae’r darn o gynllun 5  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell oren a'i labelu fel Byd Dwr Arhosiad Hir yn ei ddangos.  Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Gerbyd Modur a ddosberthir fel un trydanol neu hybrid o dan ddarpariaethau Adran 136(2) (a) o Ddeddf 1984 
 Dydd Llun i ddydd Gwener


Dydd Llun i ddydd Gwener
8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. Am gyfnod o fwy na 3 awr ond yn gyfyngedig
 i’r diwrnod gweithredu y swm o £3.00.


Dim tâl


Byd Dwr (rhan) fel y mae’r darn o gynllun 5  (atodedig) sydd wedi'i amgylchynu â llinell oren a'i labelu fel Byd Dwr Arhosiad Hir yn ei ddangos.  Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Gerbyd Modur a ddosberthir fel un trydanol neu hybrid o dan ddarpariaethau Adran 136(2) (a) o Ddeddf 1984


Dydd Sadwrn i ddydd Sul 8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. Am gyfnod o fwy na 3 awr ond yn gyfyngedig
 i'r diwrnod gweithredu y swm o £2.00.


Dim tâl


Stryt Y Farchnad fel y mae’r llinell werdd sy’n amgylchynu darn o gynllun 3 (atodedig) yn ei dangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig  Gerbyd Modur a ddosberthir fel un trydanol neu hybrid o dan ddarpariaethau Adran 136(2) (a) o Ddeddf 1984


Dydd Llun i ddydd Sul 8.00 am i 14.00 pm


14.00 i 24.00 pm


0.01 am i 8.00 am Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy na 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £1.80. 


Dim tâl

Dyddiedig 3/4/2020
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

Attachments

WAR1670051.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices