Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1854292

Notice effective from
25th September 2020 to 25th October 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 28/09/20 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryt y Dywysoges, Wrecsam, o'i chyffordd 3'r A5152 Ffordd Rhiwabon i gyfeiriad y gogledd am bellter o 25m i alluogi Wales & West Utilities Ltd. i osod pibellau nwy newydd. .Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd yr A5152 Ffordd Rhiwabon, Ffordd Fictoria a'r B5099 Ffordd y Bers, a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 25/09/20 Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Theohnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 28/09/20 prohibiting any vehicle from using that length of Princess Street, Wrexham from its junction with A5152 Ruabon Road in an N. direction for a distance of 25m to enable Wales & West Utilities Ltd. to undertake gas mains replacement works. The alternative route for vehicles affected by the closure is via A5152 Ruabon Road, Victoria Road and B5099 Bersham Road and will be signposted. Access for emergency vehiclesand pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 25/09/20.

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1854292.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices