Search for more Public Notices in your area
Traffic

GORCHYMYN (GORSAF RHIWABON) (LLEFYDD PARCIO ODDI AR Y STRYD)

Notice ID: WAR1670057

Notice effective from
25th September 2020 to 25th October 2020

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) (GORSAF RHIWABON) 2020


Ar 1/04/2020 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Orchymyn o dan Adran 35(1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 yn rheoleiddio'r defnydd o'r mannau parcio o fewn Gorsaf Rhiwabon fel y nodir yng ngholofn 1 o’r Atodlen.


Mae'r Gorchymyn yn cynnwys darpariaethau sy'n cyfyngu defnydd o'r lle parcio i'w ddefnyddio gan y cerbydau hynny a nodir yng ngholofn 3 o’r Atodlen a hefyd yn nodi’r dyddiau a’r oriau gweithredu a maint y taliadau fel y nodir yng ngholofnau 4, 5 a 6 yr Atodlen.  Bydd taliadau parcio ceir yn cael eu casglu trwy gyfrwng peiriannau "Talu ac Arddangos" a leolir o fewn y man parcio neu drwy unrhyw ddull arall o dalu, gan gynnwys yn electronig y mae'r Cyngor yn eu hystyried yn briodol. Mae'r taliadau wedi cael eu strwythuro i ymwneud â meysydd parcio tymor byr a thymor hir o fewn y man parcio.  Efallai y bydd y Cyngor yn cyhoeddi trwyddedau ar gyfer lle parcio ar amodau.


Mae copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 6/04/2020 a’r cynlluniau a gynhwysir ynddo ar gael i’w harchwilio yn Neuadd y Dref, Wrecsam yn ystod oriau swyddfa arferol.


Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf 1984, neu ar y sail na fu cydymffurfio ag unrhyw ofynion o’r Ddeddf neu unrhyw Offeryn a wnaed oddi tanynt, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o 6/04/2020


ATODLEN 1
1
Enw'r Lle Parcio 2
Sut y dylid parcio’r cerbyd 3
Dosbarth y Cerbyd 4
Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  5
Oriau
 Gweithredu’r
Lle Parcio 6
Graddfa Brisiau
     
Ruabon Station/ Gorsaf Rhiwabon


sydd wedi'i amgylchynu â llinell werdd yn ei ddangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(2) (a), beic-modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)
Dydd Llun i ddydd Sul


0:01am tan 24:00pm
Am gyfnod o fwy na 0 awr ond yn gyfyngedig i ddiwrnod gweithrediad y lle parcio y swm o £2.00


ATODLEN 2
1
Enw'r Lle Parcio 2
Sut y dylid parcio’r cerbyd 3
Dosbarth y Cerbyd 4
Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  5
Oriau
Gweithredu’r
Lle Parcio 6
Graddfa Brisiau 
Ruabon Station/ Gorsaf Rhiwabon

sydd wedi'i amgylchynu â llinell werdd yn ei ddangos. Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig Gerbyd Modur a ddosberthir fel un trydanol neu hybrid o dan ddarpariaethau Adran 136(2) (A) o Ddeddf 1984

Dydd Llun i ddydd Sul

0:01am tan 24:00pm

Am gyfnod o fwy na 0 awr ond yn gyfyngedig i ddiwrnod gweithrediad y lle parcio y swm o £2.00


Dyddiedig 3/04/2020
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL
(OFF-STREET PARKING PLACES) (RUABON STATION) ORDER 2020


On 1/04/2020 Wrexham County Borough Council made an Order under Section 35(1) and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 regulating the use of the parking place within Ruabon Station which is listed in column 1 of the Schedules.


The Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicles specified in column 3 of the Schedule and specifies its days and hours of operation and scale of charges as stated in columns 4, 5 and 6 respectively of the Schedule.  Car parking charges will be collected by means of “Pay and Display” machines located within the parking place or by any other method of payment including electronic that the Council deem appropriate. The charges have been structured to relate to both short and long term parking areas within the parking place in question.  The Council may issue permits for a parking place upon conditions.


A copy of the Order, which will come into operation on the  6/04/2020 and the plans contained therein may be examined at the Guildhall, Wrexham during normal office hours.


If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the 1984 Act or on the grounds that any requirement of that Act or of any other Instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within 6 weeks from the 6/04/2020 apply to the High Court for this purpose.


SCHEDULE 1


1 2 3 4 5 6
Name of Parking Place Position in which vehicle may wait Class of Vehicle Days of Operation of Parking Place Hours of Operation of Parking Place Scale of Charges
Ruabon Station/ Gorsaf Rhiwabon


As shown edged green on the plan  annexed hereto Wholly within a parking bay or as directed by an authorised Officer Motor Car as defined in Section 136(2) (a), motor-cycle as defined in Section 136(4) and invalid carriage as defined in Section 136(5) of the Act 1984 and those classes of vehicles as described in Article 2(2) herein
 Monday to Sunday inclusive


0:01am to 24:00 pm


For a period  in excess of 0 hours the but limited to the day of operation of the parking place the sum of £2.00


SCHEDULE 2
1 2 3 4 5 6
Name of Parking Place Position in which vehicle may wait Class of Vehicle Days of Operation of Parking Place Hours of Operation of Parking Place Scale of Charges
Ruabon Station/ Gorsaf Rhiwabon


As shown edged green on the plan  annexed hereto Wholly within a parking bay or as directed by an authorised Officer Electric or hybrid Motor vehicle classed motor vehicles within the provision of  Section 136(2) (a) of the 1984 Act
 
Monday to Sunday inclusive
 0:01am to 24:00 pm


For a period  in excess of 0 hours the but limited to the day of operation of the parking place the sum of £2.00Dated this 3/04/2020
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical Services, Wrexham County Borough Council
Guildhall, Wrexham, LL11 1AY

Attachments

WAR1670057.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices