Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1854870

Notice effective from
25th September 2020 to 25th October 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Siral Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Tfraffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 12/10/20 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Ffordd Plas Bennion, Penycae Wrecsam o'i chyffordd a'r A539 Ffordd Llangollen i gyfeiriad y gogledd am bellter o 200m er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Y llwybr amgen i gerbydau sy'n cael eu heffeithio gan gau'r ffordd yw

drwy A539 Ffordd Llangollen, B5605 Stryt y Bont, Stryt Fawr, Ffordd

Rhiwabon, Stryt Las, Allt y Pant, Ffordd Afoneitha a Ffordd Plas

Bennion a bydd arwyddion, Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau

brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 3 wythnos, neu lai os bydd y

gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 25/09/20.

Darren Williams - Prif Swyddog

Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 12/10/20 prohibiting any vehicle from using that length of Plas Bennion Road, Penycae, Wrexham, from its junction with A539 Llangollen Road in a N. direction for a distance of 200m. to enable Wrexham County Borough Council, to undertake carriageway resurfacing. The alternative route for vehicles affected by the closure is via A539 Llangollen Road, B5605 Bridge Street, High Street Ruabon Road, Stryt Las, Pant Hill, Afoneitha Road and Plas Benniion Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months, Dated 25/09/20.

Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1854870.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices