Search for more Public Notices in your area
Traffic

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: WAR1670583

Notice effective from
25th September 2020 to 25th October 2020

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) (Ty PAWB) 2020


Ar 1/4/2020 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Orchymyn o dan Adran 35(1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 yn rheoleiddio'r defnydd o'r mannau parcio o fewn fel Ty Pawb y nodir yng ngholofn 1 o’r Atodlen.


Mae'r Gorchymyn yn cynnwys darpariaethau sy'n cyfyngu defnydd o'r lle parcio i'w ddefnyddio gan y cerbydau hynny a nodir yng ngholofn 3 o’r Atodlen a hefyd yn nodi’r dyddiau a’r oriau gweithredu a maint y taliadau fel y nodir yng ngholofnau 4, 5 a 6 yr Atodlen.  Bydd taliadau parcio ceir yn cael eu casglu trwy gyfrwng peiriannau "Talu ac Arddangos" a leolir o fewn y man parcio neu drwy unrhyw ddull arall o dalu, gan gynnwys yn electronig y mae'r Cyngor yn eu hystyried yn briodol. Mae'r taliadau wedi cael eu strwythuro i ymwneud â meysydd parcio tymor byr a thymor hir o fewn y man parcio.  Efallai y bydd y Cyngor yn cyhoeddi trwyddedau ar gyfer lle parcio ar amodau.


Mae copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 6/4/2020 a’r cynlluniau a gynhwysir ynddo ar gael i’w harchwilio yn Neuadd y Dref, Wrecsam yn ystod oriau swyddfa arferol.


Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf 1984, neu ar y sail na fu cydymffurfio ag unrhyw ofynion o’r Ddeddf neu unrhyw Offeryn a wnaed oddi tanynt, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o 6/4/2020


ATODLEN 1
1 2 3 4 5 6
Enw'r Lle Parcio Sut y Dylid Parcio’r Cerbyd Dosbarth y Cerbyd Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  Oriau Gweithredu’r Lle Parcio  Graddfa Brisiau
Ty Pawb (rhan) fel y dangosir ag ymyl werdd ac fel mae wedi'i labelu ar gynllun 1 a atodir yma (lefelau 1 ac 1a, 2 a 2a, 3 a 3a a lefelau 4 a 4a yn unig)
 Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig Cerbyd modur fel y'i diffinnir yn Adran 136 (2) (a), beic modur fel y'i diffinnir yn Adran 136(4) a cherbyd pobl anabl fel y'i diffinnir yn Adran 136(5) o Ddeddf 1984 a cherbydau modur sy’n pwyso dim mwy na 30 cwt heb eu llwytho sydd wedi eu hadeiladu  neu eu haddasu i’r diben o gludo nwyddau, a’r dosbarthiadau hynny o gerbydau a ddisgrifir yn Erthygl 2(2)
 Dydd Llun i ddydd Gwener deiliaid hawlenni ac ymwelwyr awdurdodedig yn unig.

Dydd Llun i ddydd Sul

 8.00 am to 18.00 pm


18.00pm to 24.00pm


0.01 am to 8.00 am Yn unol â thelerau ac amodau CBSW.


Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm  £2.00.
 ond yn gyfyngedig i ddiwrnod gweithrediad y swm o £3.00.


Y swm o £1.00


Dim tâl


ATODLEN 2
1 2 3 4 5 6
Enw'r Lle Parcio Sut y Dylid Parcio’r Cerbyd Dosbarth y Cerbyd Dyddiau Gweithredu’r  Lle Parcio  Oriau Gweithredu’r Lle Parcio  Graddfa Brisiau
Ty Pawb (rhan) fel y dangosir ag ymyl werdd ac fel mae wedi'i labelu ar gynllun 1 a atodir yma (lefelau 1 ac 1a, 2 a 2a, 3 a 3a a lefelau 4 a 4a yn unig)
 Yn gyfan gwbl o fewn cilfan barcio neu fel y cyfarwyddir gan Swyddog awdurdodedig Gerbyd Modur a ddosberthir fel un trydanol neu hybrid o dan ddarpariaethau Adran 136(2) (A) o Ddeddf 1984 Dydd Llun i ddydd Gwener deiliaid hawlenni ac ymwelwyr awdurdodedig yn unig.


Dydd Llun i ddydd Sul

8.00 am to 18.00 pm


18.00pm to 24.00pm


0.01 am to 8.00 am Yn unol â thelerau ac amodau CBSW.


Am gyfnod heb fod yn fwy nag 1 awr y swm o £1.00, am gyfnod o fwy nag 1 awr ond heb fod yn fwy na 3 awr y swm o £2.00.
 ond yn gyfyngedig i ddiwrnod gweithrediad y swm o £3.00.


Y swm o £1.00


Dim tâl

Dyddiedig 3/4/2020
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL
(OFF-STREET PARKING PLACES) (Ty PAWB) ORDER 2020


On 1/04/2020 Wrexham County Borough Council made an Order under Section 35(1) and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 regulating the use of the parking places within Ty Pawb which is listed in column 1 of the Schedules.


The Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicles specified in column 3 of the Schedules and specifies its days and hours of operation and scale of charges as stated in columns 4, 5 and 6 respectively of the Schedules.  Car parking charges will be collected by means of “Pay and Display” machines located within the parking place or by any other method of payment including electronic that the Council deem appropriate. The charges have been structured to relate to both short and long term parking areas within the parking place in question.  The Council may issue permits for a parking place upon conditions.


A copy of the Order, which will come into operation on the  6/04/2020 and the plans contained therein may be examined at the Guildhall, Wrexham during normal office hours.


If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the 1984 Act or on the grounds that any requirement of that Act or of any other Instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within 6 weeks from the 6/04/2020 apply to the High Court for this purpose.SCHEDULE 1
1 2 3 4 5 6
Name of Parking Place Position in which vehicle may wait Class of Vehicle Days of Operation of Parking Place Hours of Operation of Parking Place Scale of Charges
Ty Pawb (part) as shown edged in green and labelled as such on plan 1 annexed hereto (levels 1 and 1a, 2 and 2a, 3 and 3a and levels 4 and 4a only) Wholly within a parking bay or as directed by an authorised Officer Motor Car as defined in Section 136(2) (a), motor-cycle as defined in Section 136(4) and invalid carriage as defined in Section 136(5) of the Act 1984 and motor vehicles not exceeding 30 cwts unladen weight constructed or adapted solely for the purpose of carrying goods and those classes of vehicles as described in Article 2(2) herein


Electric or hybrid Motor vehicle classed motor vehicles within the provision of  Section 136(2) (a) of the 1984 Act
 Monday to Friday inclusive
Permit holders


Monday to Sunday inclusive


Monday to Sunday inclusive 8.00 am to 18.00 pm


8.00 am to 18.00 pm


18.00pm to 24.00pm


0.01 am to 8.00 am In accordance with WCBC terms and conditions


For a period not in excess of 1 hour the sum of £1.00.  For a period in excess of 1 hour but not in excess of 3 hours the sum of £2.00.  For a period in excess of 3 hours but limited to the day of operation of the parking place the sum of £3.00


The sum of £1.00


No charge.


SCHEDULE 2


1 2 3 4 5 6
Name of Parking Place Position in which vehicle may wait Class of Vehicle Days of Operation of Parking Place Hours of Operation of Parking Place Scale of Charges
Ty Pawb (part) as shown edged in green and labelled as such on plan 1 annexed hereto (levels 1 and 1a, 2 and 2a, 3 and 3a and levels 4 and 4a only) Wholly within a parking bay or as directed by an authorised Officer Electric or hybrid Motor vehicle classed motor vehicles within the provision of  Section 136(2) (a) of the 1984 Act


Monday to Friday inclusive
Permit holders


Monday to Sunday inclusive


Monday to Sunday inclusive 8.00 am to 18.00 pm


8.00 am to 18.00 pm


18.00pm to 24.00pm


0.01 am to 8.00 am In accordance with WCBC terms and conditions


For a period not in excess of 1 hour the sum of £1.00.  For a period in excess of 1 hour but not in excess of 3 hours the sum of £2.00.  For a period in excess of 3 hours but limited to the day of operation of the parking place the sum of £3.00


The sum of £1.00


No charge.


Dated this 3/04/2020
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical Services, Wrexham County Borough Council
Guildhall, Wrexham, LL11 1AY

Attachments

WAR1670583.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices