Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012

Notice ID: MFN0572443

Notice effective from
25th September 2020 to 25th October 2020

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061579 - Adeilad ar ei ben ei hun i ddarparu cyfleuster gofal plant blynyddoedd cynnar a gofal estynedig gyda gwaith gwelliant ac addasiadau i adeilad a safle presennol yr ysgol yn Ysgol Croes Atti, Plymouth Street, Shotton, Glannau Dyfrdwy. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig) 061697 - Dymchwel adeilad sad presennol a'i ddisodli ag adeilad ar wahan deulawr gyda garej a chyfleusterau ystafell hobi yn Hillside, Fellows Lane, Caergwrle. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth)
061695 - Ysgubor amaethyddol arfaethedig ym Mwthyn Hillside, Kinnerton Lane, Higher Kinnerton. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 16 Hydref 2020 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrtiyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeimod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 25 Medi 2020.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
061579 - New standalone building to provide early years and wraparound childcare facility with improvement and alteration works to the existing school building and site at Ysgol Croes Atti, Plymouth Street, Shotton, Deeside. (The development affects the special character of a Listed Building)
061697 - Demolition of current stable building and replaced with two floor detached building with garage and hobby room facilities at Hillside, Fellows Lane, Caergwrle. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area) 061695 - Proposed agricultural bam at Hillside Cottage, Kinnerton Lane, Higher Kinnerton. (This development affects the setting of a Listed Building)
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 16th October 2020 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy).
Dated this 25th day of September 2020.

www.flintshire.gov.uk

County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

County Hall, Mold, Flintshire

Attachments

MFN0572443.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices