Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1851451

Notice effective from
18th September 2020 to 18th October 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddff Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a ddaw i rym o 05/10/20 sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o ffordd y cyfeirir ati yng Ngholofn 1 Atodlen yr hysbysiad hwn, ac eithrio i'r cyfeiriad a nodir yng Ngholofn 2 yr Atodlen i alluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gyflawni gwaith rhoi wyneb newydd ar y I6n gerbydau.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd y A525 Ffordd Rhuthun, A5152 Ffordd Bradle, A541 Stryt y Rhaglaw a'r A483 Ffordd Osgoi Wrecsam a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn, Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Colofn 1 - Hyd y Ffordd, A525 Ffordd Rhuthun, Wrecsam o'i gyffordd gyda B5098 Ffordd Berse i gyfeiriad dwyreiniol at bwynt 250 metr i'r dwyrain o'i chyffordd 3 L6n Homestead am bellterotua 1050m.
Colofn 2 - Cyfeiriad Bydd traffig yn teithio i gyfeiriad dwyreiniol o B5098 Ffordd Berse at bwynt 250metr dwyreiniol 3'i gyffordd 3 Lfin Homestead.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 4 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 18/09/20
Darren Williams - Prtf Swyddog Amgylchedd a ThechnegolWrexham County Borough Council intends to make TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 05/10/20 prohibiting any vehicle from using that length of road specified in Column 1 of the Schedule to the notice other than in the direction specified in Column 2 of the Schedule of the notice to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the one way closure is vis A525 Ruthin Road, A5152 Bradley Road, A541 Regent Street and A483 Wrexham By-pass and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
Column 1 - Length of Road, A525 Ruthin Road, Wrexham from its Juanction with B5098 Berse Road in an E. direction to a point 250m E. of its junction with Homestead Lane a distance of approx. 1050m
Column 2- Direction. Traffic will travel in an E. direction from B5098 Berse Road to a point 250m E. of its junction with Homestead Lane.
The prohibition is expected to last for 4 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months,
Dated 18/09/20
Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1851451.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices