Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1837809

Notice effective from
9th September 2020 to 9th October 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH BWLCH YR OERNANT, LLANGOLLEN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhan honno o Fwlch yr Oernant, Llangollen o'rgyffordd a Phentredwro'rA542 i'r White Hart i'r gogledd am bellter o oddeutu 3.5 km.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych osod wyneb newydd ar y ffordd:- Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd yr A542, Heol y Castell, A5, A494 a'r A5104.
Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.
Mae'r Gorchymyn yn dod i rym ar 14 Medi 2020 a gall bara am ddeunaw mis neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 9 Hydref 2020.
Dyddiedig: 9 Medi 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL HORSESHOE PASS, LLANGOLLEN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the Horseshoe Pass, Llangollen which extends from its junction with Pentredwr from A542 to White Hart in a northerly direction for a distance of approximately 3.5 km.
The closure is necessary for resurfacing works by Denbighshire County Council Works Unit:-The signposted alternative route will be via A542, Castle Street, A5, A494 and A5104.
Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 14th September 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 9th October 2020.
Dated: 9 September 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1837809.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices