Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Tha County Borough of Conwv (Gloddaeth

Notice ID: WAR1726658

Notice effective from
28th May 2020 to 27th June 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIC FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Gloddaeth Street Llandudno) (Gwaharddiad Traffia Pros Pro) 2020
RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Slrol Conwy yn bwrladu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith dlwrnod ar 01 dyddlad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rnan honno o Gloddaeth Street Llandudno o'i chyffordd a Clement Avenue a'i chyffordd ag Arvon Avenue
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran Wales and West Utilities. Bydd y llwybr amgen yn parhau ar hyd Deganwy Avenue i'w chyffordd a Lloyd Street I drol I'r chwlth a pharhau ar Lloyd Street i'w chyffordd & Mostyn Street ac yna i droi i'r chwith ar Mostyn Street a pharhau at y gylchfan i gymryd yr allanfa gyntaf ar Gloddaeth Street, a mynd ymlaen at y gwyriadau wrth ymyl cyffordd Garden Street a bydd arwyddion priodol. Bydd mynediad i gerddwyr a'r gwasanaethau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 Mehefin 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod.
Dyddiedig: 28 Mai 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Tha County Borough of Conwv (Gloddaeth
Street Llandudno) (Temporary Prohibition of ThrouahTraffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person to proceed in that length of Gloddaeth Street Llandudno from its junction with Clement Avenue to its junction with Arvon Avenue.
The Order is necessary to facilitate works by Wales and West Utilities. The alternative route will be continue onto Deganwy Avenue to its junction with Lloyd Street to turn left and continue on Lloyd Street to its junction with Mostyn Street then turn left onto Mostyn Street and continue to the roundabout to take the first exit onto Gloddaeth Street then proceed to the diversions end near the junction of Garden Street and will be signed accordingly. Pedestrian and emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 15 June 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days.
Dated: 28 May 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SKSBKiSSSBt Cyf/Ref: CCBC-036873

Cyf/Ref: CCBC-036873

Attachments

WAR1726658.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices