Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv fCae Coed Gwvtherin Llanaernvwl (Temporary Prohibition of ThrouahTraffict Order 2020

Notice ID: WAR1726684

Notice effective from
27th May 2020 to 26th June 2020

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv fCae Coed Gwvtherin Llanaernvwl (Temporary Prohibition of ThrouahTraffict Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person to proceed in that length of Cae Coed Gwytherin Llangernyw outside Cae Coed.

The Order is necessary to facilitate works by Scottish Power. The alternative route will be continue on Tyn Ddol to its junction with Gwytherin to Pont Rhydlechog then turn left and continue to the junction with Plas Onn then turn left to continue to the junction with Bont Garreg Newydd and turn left to proceed to the diversions end approaching the junction of Cae Coed. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction and will be signed accordingly. Emergency access will be maintained

The Order comes into effect on 15 June 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days.

Dated: 27 May 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

DEDDF RHEOLI TRAFFIC FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwy (Cae Coed Gwvtherin Llanaernvw) (Gwahardd Traffia Pros Pro! 2020

RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o Cae Coed Gwytherin Llangernyw tu allan i Cae Coed.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Scottish Power. Y llwybr teithio arall fydd parhau ar Tyn Ddol at ei chyffordd a Gwvtherin i Bont Rhydlechog yna troi i'r chwith a pharhau at y gyffordd a Phlas Onn yna troi i'r chwith i barhau at y gyffordd a Phont Garreg Newydd ac yna troi i'r chwith i barhau at ddiwedd y dargyfeiriad wrth nesau at gyffordd Cae Coed. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall a bydd arwyddion ar y ffordd. Caniateir mynediad i gerbydau brys tra bydd y ffordd ar gau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 Mehefin 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod. Dyddiedig: 27 Mai 2020 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfralth a Llywodraethu

|H BodlondebBodlondeb

^"^^ Conwy, LL32 8DUConwy «m92) 574000«m92)

574000

cSSSSSg^uS Cyf/Ref: CCBC-036874/HLCyf/Ref: CCBC-036874/HL

Attachments

WAR1726684.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices