Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath Nos 51. 52 and 65 Betws v Coed) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2020

Notice ID: WAR1722909

Notice effective from
21st May 2020 to 20th June 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv
(Llwvbr Troed 51. 52 a 65 Betws v Coed) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2020
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darnau hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 51, 52 and 65 yng nghymuned Betws y Coed fel y nodir isod.
Llwybr troed rhif 51 i gyd o Iwybr troed 49 ar gyfeirnod grid SH 7729 5559 i gyfeiriad y de trwy blanhigfa Cwm Dreiniog at yr A470 ar gyfeirnod grid SH 7755 5404.
Y rhan honno o Iwybr troed 52 o Iwybr troed 62 ar gyfeirnod grid SH 7837 5485 i gyfeiriad y gorllewin trwy'r blanhigfa i ail-ymuno a llwybr troed 51 ar gyfeirnod grid SH 7754 5451.
Llwybr troed 65 i gyd o Iwybr troed 61 ar gyfeirnod grid SH 7830 5440 i gyfeiriad y gorllewin trwy'r blanhigfa at Iwybr troed 51 ar gyfeirnod grid SH 7753 5446.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd yn ystod gwaith cynaeafu.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 Mehefin 2020. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gaii nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.
Dyddiedig: 21 Mai 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath Nos 51. 52 and 65 Betws v Coed) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in those lengths of public footpath Nos 51, 52 and 65 in the community of Betws y Coed as specified below.
The full length of footpath No 51 from footpath 49 at grid reference SH 7729 5559 proceeding in a southerly direction through Cwm Dreiniog plantation to the A470 at grid reference SH 7755 5404.
That section of footpath No 52 from footpath 62 at grid reference SH 7837 5485 proceeding westerly through plantation to re-join footpath 51 at grid reference SH 7754 5451.
The full length of footpath 65 from footpath 61 at grid reference SH 7830 5440 proceeding westerly through plantation to footpath 51 at grid reference SH 7753 5446.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public during harvesting operations.
The Order will come into effect on 4 June 2020. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 21 May 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSBKSSSSSa Cyf/Ref: CCBC-036991/HL

Cyf/Ref: CCBC-036991/HL

Attachments

WAR1722909.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices