Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning Acts: Notice of Applications

Notice ID: WAR1716200

Notice effective from
13th May 2020 to 12th June 2020

Deddfau Cynllunio: Rhybudd Ceisiadau
Planning Acts: Notice of Applications
Mae'r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol ar gyfer Caniatad Adeilad Rhestredig (L), Caniatad Ardal Gadwraeth (C) neu geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr a/neu allent wyro oddi wrth y Cynllun Datblygu (D) neu sy'n effeithio hawl Tramwy Cyhoeddus (PRW). Gellir eu harchwilio yn

http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/

Planning-Building-Control-and-Conservation/ Planning-Applications/Planning-Explorer.aspx Mae mynediad cyhoeddus i'r we ar gael yn llyfrgelloedd y Cyngor. ?ylid anfon sylwadau ar cynllunioplanning@

conwy.gov.uk

neu i'r cyfeiriad post isod o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn.
? 0/47311 Codi uned cynhyrchu wyau ieir buarth gan gynnwys seilos a'r holl waith cysylltiol - Derwydd, Llanfihangel Glyn Myfyr, Conwy, LL21 9UP (D)
The Council has received the following applications for Listed Building Consent (L), Conservation Area Consent (C) or planning applications for major developments and/ or which may be a departure from the Development Plan (D) or which affects a public right of way (PRW). They can be inspected at

http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/

Planning-Building-Control-and-Conservation/ Planning-Applications/Planning-Explorer.aspx. Public internet access is available at the Council's libraries. Representations should be sent to

cynllunioplanning@conwy.gov.uk

or to the postal address below within 21 days of the date of this publication.
? 0/47311 Erection of a free-range egg production unit including silos and associated works - Derwydd, Llanfihangel Glyn Myfyr, Conwy, LL21 9UP (D)
m Coed Pella Offices,

PO Box 1,
Conwy co?wy,

co?wy,
CYNGOR BWRDEISTBEf SIROL I I OA QfvN

I I OA QfvN
COUNTY BOROUGH COUNCIL ttWW

Attachments

WAR1716200.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices