Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Marl Lane Deaanwvl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1709311

Notice effective from
7th May 2020 to 6th June 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 APRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Marl Lane Deaanwv) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2020
RHOPDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o Marl Lane Deganwy o'r gyffordd a Pentywyn Road heibio Albert Drive i Shamrock Terrace.
Mae angen y Qorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran Wales and West Utilities. Y llwybr teithio arall fydd parhau ar Pentywyn Road i'w chyffordd a Crogfryn Lane, troi i'r dde ar Crogfryn Lane a pharhau i'r gylchfan cyn ymadael ar y drydydd troad ar The Royal Welsh Way, parhau i'r gylchfan nesaf cyn ymadael ar y drydydd troad ar Marl Lane a throi i'r dde a pharhau i ddiwedd y gwyriad wrth nesau at Shamrock Terrace. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd arwyddion priodol ar y ffordd.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Mai 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 3 wythnos.
Dyddiedig: 7 Mai 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Marl Lane Deaanwvl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person to proceed in that length of Marl Lane Deganwy from junction with Pentywyn Road past Albert Drive to Shamrock Terrace.
The Order is necessary to facilitate works by Wales and West Utilities. The alternative route will be continue on Pentywyn Road to its exit with Crogfryn Lane, turn right onto Crogfryn Lane and continue to the roundabout and take the third exit onto The Royal Welsh Way then continue to the next roundabout and take the third exit onto Marl Lane and then turn right to proceed to the diversions end approaching Shamrock Terrace. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 9 May 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 3 weeks.
Dated: 7 May 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SKSBKiSSSEt Cyf/Ref: CCBC-036822/HL

Cyf/Ref: CCBC-036822/HL

Attachments

WAR1709311.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices