Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Henblas to Llanawm. Conwv) (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2020

Notice ID: WAR1711971

Notice effective from
6th May 2020 to 5th June 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv

(Henblas i Lanawm. Conwv) (Gwahardd Traffia Trwodd Pros Pro) 2020

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn o ffordd o Henblas i Langwm, o gyffordd Aeddren ac ar draws Pont yr Henblas.

Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith ar y bont. Bydd y llwybr teithio arall yn parhau ar hyd Ffordd Bala hyd at ei chyffordd a'r A5 ac yna throi i'r dde a pharhau hyd at ei chyffordd a Glan Ceirw ac yna throi i'r dde a pharhau hyd at gyffordd Ffordd Llangwm a throi i'r chwith ac yna mynd yn eich blaen hyd at ddiwedd y gwiriad wrth nesau at gyffordd Fron Ucha. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 13 Mai 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 12 wythnos neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau.

Dyddiedig: 6 Mai 2020 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Henblas to Llanawm. Conwv) (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Henblas to Llangwm, from the junction of Aeddren and across Pont yr Henblas.

The Order is necessary to facilitate bridge work. The alternative route will be to continue along Ffordd Bala to its junction with the A5 then turn right and continue to its junction with Glan Ceirw then turn right to continue to the junction with Ffordd Llangwm to turn left and proceed to the diversions end approaching the junction of Fron Ucha. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction

The Order comes into effect on 13 May 2020. It is anticipated that the road will be closed for a period of 12 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.

Dated: 6 May 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

|H BodlondebBodlondeb

Conwy, LL32 8DU

Conwy (01492) 574000(01492) 574000

SKSBKiSSSEt Cyf/Ref: CCBC-034368/HBCyf/Ref: CCBC-034368/HB

Attachments

WAR1711971.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices