Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Trofarth School Trofarth) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1708089

Notice effective from
30th April 2020 to 30th May 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14(1) Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv fYsaol Trofarth Trofarth) Gorchvmvn (Gwahardd Traffic Trwodd Pros Pro) 2020
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd Ysgol Trofarth o Fryn Dwan i Fferm Pen Y Bryn a Hafodty.
Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith ceblu. Bydd y llwybr amgen yn parhau ar hyd Ffridd Uchaf i Fawnog Fawr i'w chyffordd a Holland Arms ac yna troi i'r chwith a pharhau i Ty Mawr Gell yna troi i'r chwith a pharhau ar Tai Road hyd at ddiwedd y gwyriad wrth Ffordd Trofarth. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 22 Mai 2020. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am 14 diwrnod, neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau.
Dyddiad: 30 Ebrill 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Trofarth School Trofarth) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Trofarth School from Bryn Dwan to Pen Y Bryn Farm and Hafodty.
The Order is necessary to facilitate cable work. The alternative route will be to continue along onto Ffridd Uchaf to Fawnog Fawr to its junction with Holland Arms and then turn left and continue to Ty Mawr Gell then turn left and continue onto Tai Road to the diversions end approaching Trofarth Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 22 May 2020. It is anticipated that the road will be closed for a period of 2 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.
Dated: 30 April 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SKSBKiSSSEt Cyf/Ref: CCBC-036400/HB

Cyf/Ref: CCBC-036400/HB

Attachments

WAR1708089.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices